Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-86

ZK-05-2017-86.doc  ZK-05-2017-86pr01.pdf  ZK-05-2017-86pr01upr1.pdf  ZK-05-2017-86pr02.doc
Číslo materiálu86
Číslo jednacíZK-05-2017-86
NázevProfil Kraje Vysočina - září 2017
Zpracoval M. Molák
Předkládá P. Pacal
Počet příloh
Popis problémuProfil Kraje Vysočina (dále i Profil ) je analytickou částí Programu rozvoje Kraje Vysočina. Profil je průběžně aktualizován a předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vzalo v červnu 2016 na vědomí aktualizaci Profilu. Na jednání Rady Kraje Vysočina dne 7. 6. 2016 bylo Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále i ORR ) uloženo usnesením č. 1096/20/2016/RK předložit další aktualizaci profilu nejpozději ve třetím čtvrtletí 2017.
ORR kontaktoval zástupce všech odborů, jichž se aktualizace profilu dle tématického zaměření týká. Kromě ORR se jedná o tyto odbory:
* dopravy a silničního hospodářství
* informatiky
* kultury, památkové péče a cestovního ruchu
* lesního a vodního hospodářství a zemědělství
* sekretariátu hejtmana
* sociálních věcí
* školství, mládeže a sportu
* územního plánování a stavebního řádu
* zdravotnictví
* životního prostředí a zemědělství.
S dotčenými odbory ORR spolupracoval na aktualizaci profilu, který tvoří materiál
ZK-05-2017-86, př. 1. Stručný přehled změn oproti verzi Profilu Kraje Vysočina z června 2016 je obsahem materiálu ZK-05-2017-86, př. 2.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a uložit ORR předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 29. 8. 2017 usnesením č. 1545/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a uložila odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-86, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz