Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-84

ZK-05-2017-84.doc  ZK-05-2017-84pr01.doc  ZK-05-2017-84pr02.pdf  ZK-05-2017-84pr03.pdf  ZK-05-2017-84pr04.xls  ZK-05-2017-84pr05.xls  ZK-05-2017-84pr06.doc
Číslo materiálu84
Číslo jednacíZK-05-2017-84
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na projekt Zvýšení kompetencí žáků
Zpracoval L. Laňková, J. Hadravová, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0049/01/2017/ZK udělilo souhlas s realizací projektu Zvýšení kompetencí žáků (dále jen Projekt ) Hotelové školy Světlé a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, (dále jen hotelová škola ) předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP ) a zároveň schválilo finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt hotelové školy Zvýšení kompetencí žáku ve výši 1 173 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.
Hotelová škola předložila v rámci výzvy č. 32 IROP žádost o podporu v celkové předpokládané hodnotě 2 766 533,56 Kč. Žádost byla řídícím orgánem IROP schválena. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uvedeno v materiálu ZK-05-2017-84, př. 2.
Cílem Projektu je zmodernizovat výukové pomůcky, zařízení i pracovní postupy potřebné pro výuku odborných předmětů. V rámci projektu bude zrekonstruována svařovna elektrickým obloukem, dílna pro ruční obrábění a cvičné panely pro obor elektrikář.
Podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů akce. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů školy.
Hotelová škola předložila zřizovatelskému odboru žádost o předfinancování Projektu schváleného v rámci IROP zápůjčkou dle materiálu ZK-05-2017-84, př. 3, cash flow projektu je uvedeno v příloze ZK-05-2017-84, př. 4, rozpočet projektu a struktura výdajů jsou uvedeny v přílohách ZK-05-2017-84, př. 5 a 6.
Dle žádosti je třeba schválit smlouvu o zápůjčce na předfinancování Projektu ve výši předpokládaných výdajů 1 173 000 Kč dle materiálu ZK-05-2017-84, př. 1. Tato pravomoc je v působnosti Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Návrh řešení Na základě předložené žádosti příspěvkové organizace navrhuje OŠMS zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout zápůjčku pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na předfinancování Projektu spolufinancovaného z IROP v celkové výši 1 173 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický: nemá připomínky k návrhu rozpočtového opatření.

Odbor informatiky: Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace: O02243.0001.

Rada kraje: projednala materiál dne 29. 8. 2017 a usnesením č. 1581/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Zvýšení kompetencí žáků dle materiálu RK-27-2017-59, př. 1 a doporučila schválit převod finančních prostředků ve výši 1 173 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 173 000 Kč s určením pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí, na předfinancování projektu Zvýšení kompetencí žáků .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Zvýšení kompetencí žáků dle materiálu ZK-05-2017-84, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1 173 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 173 000 Kč s určením pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí, na předfinancování projektu Zvýšení kompetencí žáků .
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz