Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-83

ZK-05-2017-83.doc  ZK-05-2017-83pr01.pdf
Číslo materiálu83
Číslo jednacíZK-05-2017-83
NázevSpolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města
Zpracoval K. Ubr, P. Kolář
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší návrh města Telč a ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč na společný postup při rekonstrukci hřiště pro potřeby krajem zřízené střední školy a základní školy zřízené městem.
V září loňského roku a následně v březnu roku 2017 byla na úrovni zástupců samosprávy Kraje Vysočina a města Telč, zástupců OŠMS a OM krajského úřadu a ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč (dále také Škola ) projednávána možnost společné investice - revitalizace sportoviště. Jedná se o hřiště, které se nachází na pozemcích města a kraje a je využíváno žáky a žákyněmi Školy a základní školy zřizované městem.
Na výše uvedených jednáních byl navržen postup, že budoucím investorem, vlastníkem a provozovatelem revitalizovaného sportoviště by bylo město Telč. Kraj Vysočina by se finančně podílel na investici ve výši maximálně poloviny nákladů (odhad celkových nákladů je cca 18 mil. Kč), a to z prostředků odvedených z fondu investic Školy. Podíl kraje i města by se dále mohl snížit o případnou dotaci z externích zdrojů, pokud by ji získalo město (např. z programu MŠMT). Kraj Vysočina by kromě toho daroval své pozemky do vlastnictví města Telč. Město Telč by se smluvně zavázalo zajistit poskytování sportoviště pro potřeby tělesné výchovy a dalších mimoškolních aktivit Školy. Na základě výše uvedených jednání OM zajistil předběžné zveřejnění záměru darování pozemků do vlastnictví města Telč v souladu s předpisy (usnesení 0610/12/2017/RK). Jedná se o pozemky par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895 m2, par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240 m2 a par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e. v k.ú. a obci Telč. V současné době probíhá specifikace smlouvy mezi krajem a městem, která bude upravovat budoucí podmínky při využívání sportoviště Školou. Kromě této smlouvy bude samostatnými smlouvami řešeno darování pozemků a poskytnutí prostředků.
Návrh řešení V souladu s výše uvedenými jednáními předkládají OŠMS a OM orgánům kraje k projednání návrh spolupráce kraje a města. Je navrženo schválit záměr darovat městu dotčené pozemky pod budoucím rekonstruovaným sportovištěm a záměr poskytnout městu finanční prostředky maximálně do výše 9 mil. Kč (odvedených z fondu investic Školy), obojí za podmínky, že dojde k dohodě o podmínkách používání budoucího rekonstruovaného sportoviště Školou.
StanoviskaRada kraje usnesením 1586/27/2017/RK ze dne 29. 8. 2017 doporučuje zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informaci o společném postupu Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby škol na území města dle materiálu RK-27-2017-64;
* schválit záměr:
- darovat městu Telč pozemky zveřejněné na úřední desce v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0610/12/2017/RK ze dne 30. 3. 2017;
- poskytnout městu Telč finanční prostředky do výše maximálně 9 mil. Kč na realizaci rekonstrukce hřiště,
obojí za podmínky dohody mezi městem Telč a Krajem Vysočina o podmínkách používání hřiště Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč po dokončení jeho rekonstrukce.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o společném postupu Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby škol na území města dle materiálu ZK-05-2017-83;
schvaluje
záměr:
- darovat městu Telč pozemky zveřejněné na úřední desce v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0610/12/2017/RK ze dne 30. 3. 2017
- poskytnout městu Telč finanční prostředky do výše maximálně 9 mil. Kč na realizaci rekonstrukce hřiště
obojí za podmínky dohody mezi městem Telč a Krajem Vysočina o podmínkách používání hřiště Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč po dokončení jeho rekonstrukce.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz