Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-81

ZK-05-2017-81.doc  ZK-05-2017-81pr01.pdf
Číslo materiálu81
Číslo jednacíZK-05-2017-81
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Házené Vysočina s.r.o. o finanční podporu ve výši 450 000 Kč na Tréninkové centrum mládeže pro házenkáře ve věku 15-19 let (viz materiál ZK-05-2017-81, př. 1). Projekt organizačně zajišťují házenkáři z Nového Veselí. Vznik tohoto centra v Kraji Vysočina přinese další rozvoj házené do našeho kraje. Díky výsledkům v mládežnických
a v poslední době i seniorských kategoriích přidělil Český svaz házené tréninkové centrum právě Novému Veselí.
Návrh řešení Vzhledem k dlouhodobým vynikajícím výsledkům házené v Novém Veselí a k jejich profesionální práci s mládeží, OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204, dotaci ve výši 450 000 Kč na činnost Tréninkového centra mládeže Házená Vysočina na rok 2017.
Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou na rok 2017 rozpočtovány prostředky na poskytnutí dotace, OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu o částku 450 000 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku. Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaRada kraje dne 29. 8. 2017 svým usnesením č.1590/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 450 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 450 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 450 000 Kč Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 06374204, dle materiálu RK-27-2017-65, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2017-65, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 -Ostatní tělovýchovná činnost o částku 450 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 450 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotaci ve výši 450 000 Kč Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 06374204, dle materiálu ZK-05-2017-81, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-81, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz