Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-80

ZK-05-2017-80.doc  ZK-05-2017-80pr01.xls
Číslo materiálu80
Číslo jednacíZK-05-2017-80
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí
Zpracoval A. Vlachová, K. Kraclová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2017 a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost škol.
Finanční prostředky tohoto rozvojového programu jsou určeny na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů vyplývající z pracovněprávních vztahů souvisejících s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání předmětných dětí a žáků, na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvýšení těchto nákladů došlo v souvislosti s poskytováním daného povinného předškolního a základního vzdělávání předmětných dětí a žáků a na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů na službu dvojjazyčného spolupracovníka učitele pro předmětné děti a žáky.
O dotaci mohly požádat prostřednictvím krajského úřadu právnické osoby vykonávající činnost základní školy nebo mateřské školy zapsané ve školském rejstříku. MŠMT souhrnnou žádost vyhodnotilo a Rozhodnutím č.j. MŠMT-24632/2016-36 budou kraji na zvláštní účet pro školství poskytnuty finanční prostředky na rok 2017 v celkové výši 196 526 Kč účelově určené pro právnické osoby uvedené v materiálu ZK-05-2017-80, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2017-80, př. 1.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 22. 8. 2017 usnesením č. 1518/26/2017/RK:
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modulu A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2017 v celkové výši 196 526 Kč dle materiálu
RK-26-2017-68;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-26-2017-68, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2017-80, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz