Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-78

ZK-05-2017-78.doc  ZK-05-2017-78pr01.pdf
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-05-2017-78
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod o dotaci na zajištění pořadatelství jedinečné akce MS v softballu. V roce 2019 v termínu od 13. 6. - 23. 6. 2019 se bude konat v Havlíčkově Brodě a v Praze první mistrovství světa na evropském kontinentu v této sportovní disciplíně. Z důvodů požadavku technického ustanovení World Baseball Softball Confederation (dále WBSC) pro pořadatelství MS je třeba tuto akci zajistit novým osvětlením (důvodem jsou večerní televizní přenosy) a zvýšením kapacity hlediště o 300 osob včetně 100 míst pro VIP sektor. V souvislosti s plněním těchto požadavků WBSC vznikl pořadateli nový náklad v hodnotě 2,5 mil. Kč, který je nutný k úspěšné realizaci této významné sportovní akce. Z důvodů nutných podkladů pro poskytnutí dotace byla dne 20. 6. 2017 usnesením č. 0321/04/2017/ZK schválena pouze první část projektu v hodnotě 1 083 000 Kč - posílení osvětlení v areálu Plovárenská. Na výstavbu VIP sektoru byla kompletní žádost v hodnotě 1 403 000 Kč zaslána dne 25. 7. 2017.
Návrh řešení OŠMS předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 dotaci ve výši 1 403 000 Kč na výstavbu VIP sektoru v areálu Plovárenská. Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou na rok 2017 rozpočtovány prostředky na poskytnutí dotace, OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu o částku 1 403 000 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku.
Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 8. 8. 2017 materiál projednala a schválila usnesením č. 1428/25/2017/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 403 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 403 000 Kč;
* poskytnout dotaci ve výši 1 403 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-78, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz