Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-77

ZK-05-2017-77.doc  ZK-05-2017-77pr01.xls  ZK-05-2017-77pr02.xls  ZK-05-2017-77pr03.pdf
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-05-2017-77
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
Zpracoval J. Kafková, M. Krčmová, A. Vlachová, Z. Nevrkla
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci rozvojového programu a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi a krajem.
MŠMT vyhlásilo rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství. Rozvojový program zajišťuje finanční krytí zvýšených tarifů (včetně souvisejících odvodů) vyplývající z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. 7. 2017. Tato novela mj. zvyšuje platové tarify nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství o cca 9,4%.
Výše dotace jednotlivým právnickým osobám je počítána na základě vykázaných údajů o počtu nepedagogických zaměstnanců podle platových tříd a platových stupňů ve výkazu P1c-01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2016.
Celková potřeba, resp. výše dotace činí 34 892 756 Kč, v tom prostředky na platy 25 656 438 Kč a na zákonné odvody včetně FKSP 9 236 318 Kč. Finanční prostředky budou z MŠMT poskytnuty ve dvou splátkách prostřednictvím dvou Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace.
Rozhodnutím č. 12415-10/2017-5 ze dne 13. 7. 2017 (dále jen Rozhodnutí) byla tedy přidělena Kraji Vysočina první část neinvestiční dotace na realizaci tohoto rozvojového programu v celkové výši 10 514 494 Kč, v tom prostředky na platy 7 731 245 Kč a na zákonné odvody včetně FKSP 2 783 249 Kč.
V případě tohoto rozvojového programu nebyly podávány žádosti o dotaci ani ze strany právnických osob vykovávajících činnost škol a školských zařízení, ani ze strany kraje, resp. krajského úřadu v přenesené působnosti. Na obdrženém Rozhodnutí (materiál
ZK-05-2017-77, př. 3) je uveden jako příjemce Kraj Vysočina a prostředky má poskytnout školám a školským zařízením v přenesené působnosti. Rozhodnutí však stanoví i takové podmínky, které kraj jako příjemce není schopen zajistit.
Obdobné nepřiměřené závazky se v rozhodnutích MŠMT objevují již delší dobu, OŠMS na ně opakovaně upozornil, naposledy např. v souvislosti s vyhlášením rozvojového programu na podporu plavání v základních školách (po nevypořádaných písemných připomínkách jsme vyzvali MŠMT k osobnímu projednání námitek). Riziko porušení rozpočtové kázně v obdobném případě je potvrzeno postupem finančního úřadu a následně zamítavým rozhodnutím odvolacího finančního ředitelství o odvolání kraje proti rozhodnutí FÚ o nařízení odvodu za porušení rozpočtové kázně, které vzniklo v rozvojovém programu MŠMT
a pochybení způsobila škola.
Návrh řešení Dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na rozvojové programy krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
Vzhledem k rizikům vyplývajícím pro Kraj Vysočina z textu Rozhodnutí zvažoval OŠMS dvě varianty řešení.

Varianta A:
* schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v celkové výši 10 514 494 Kč;
* schválit změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství dle materiálu RK-24-2017-74, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-24-2017-74, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-24-2017-74, př. 2.

Varianta B: neschválit příslušné rozpočtové opatření a rozhodnout o vrácení poskytnuté dotace zpět poskytovateli - Ministerstvu školství, mládeže a sportu.

Po zvážení možných dopadů do financování škol a školských zařízení na území kraje (týká se cca 460 právních subjektů zřizovaných obcemi a krajem) navrhl OŠMS postupovat dle varianty A.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 25. 7. 2017 a usnesením č. 1370/24/2017/RK:
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v celkové výši 10 514 494 Kč dle materiálu RK-24-2017-74;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství dle materiálu RK-24-2017-74, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu
RK-24-2017-74, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-24-2017-74, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2017-77, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2017-77, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz