Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-75

ZK-05-2017-75.doc  ZK-05-2017-75pr01.pdf
Číslo materiálu75
Číslo jednacíZK-05-2017-75
NázevRozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 na řešení dopadu úpravy platových tarifů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina stanovila svým usnesením č. 0758/15/2017/RK Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále také KSÚSV ) limit finančních prostředků na platy na rok 2017 jako závazný ukazatel rozpočtu KSÚSV v absolutní výši 228 000 000 Kč. Usnesením č. 1317/24/2017/RK rada kraje rozhodla o zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy u KSÚSV na rok 2017 na částku 233 605 000 Kč. Důvodem bylo nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. července 2017. Na základě výše uvedeného nařízení vlády došlo ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců organizace o 9,4%. Zvýší se tak celkové náklady na výplatu mezd a z mezd odvozených položek o částku 7 680 000 Kč do konce roku 2017. Vlastní mzdy, jako závazný ukazatel rozpočtu, vzrostou do konce roku 2017 o částku 5 605 000 Kč. KSÚSV požádala přes portál PO o navýšení příspěvku na provoz v roce 2017 o částku 6 600 000 Kč. Zbývající částku zvýšených mzdových a souvisejících nákladů v roce 2017 je schopna kompenzovat ze smluvní pokuty ve výši 1 074 144 Kč z prodlení u stavby II/128 Salačova Lhota, oprava silnice a bezbariérové úpravy v průtahu . Žádost KSÚSV včetně zdůvodnění a rozboru mzdových nákladů je přílohou materiálu ZK-05-2017-75, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočiny návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava a doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit:
* zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 600 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na řešení dopadu nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 6 600 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 6 600 000 Kč na řešení dopadu nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaEkonomický odbor: aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva na kapitole Rezerva a rozvoj kraje je 62 980 tis. Kč.
Rada kraje doporučila usnesením 1560/27/2017/RK dne 29. 8. 2017 zastupitelstvu kraje schválit:
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 6 600 000 Kč při snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 600 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 6 600 000 Kč na řešení dopadu nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 6 600 000 Kč při snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 600 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 6 600 000 Kč na řešení dopadu nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz