Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-71

ZK-05-2017-71.doc  ZK-05-2017-71pr01.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíZK-05-2017-71
NázevSmlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh
Popis problémuZadavatelé Kraj Vysočina a město Třešť plánují investiční akci II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD . Realizace akce předpokládá zadání veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu členění na jednotlivé stavební objekty pro jednotlivé investory tj. Kraj Vysočina (rekonstrukce komunikace a opěrné zdi) a město Třešť (rekonstrukce vodovodu, kanalizace, chodníků a osvětlení). Společný postup zadavatelů umožní lepší koordinaci při realizaci předmětu zakázky. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 7 odst. 1) a 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem společnosti veřejných zadavatelů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD , rozhodnout uzavřít s městem Třešť smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz ZK-05-2017-71, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných činností bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 24 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaRada kraje usnesením 1500/26/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť, dle materiálu RK-26-2017-50, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu ZK-05-2017-71, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz