Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-68

ZK-05-2017-68.doc  ZK-05-2017-68pr01.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíZK-05-2017-68
NázevDodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Třebíč (služba zapojená do projektu IP IV.)
Zpracoval M. Pospíchalová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady č. 0313/07/2016/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na 3. jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 1. 12. 2015. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 185 900 000 Kč a bude financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt je realizován od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019, přičemž vlastní financování sociálních služeb bude probíhat od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.
Poskytovatelé zapojení do projektu uzavřeli s Krajem Vysočina Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které byly schváleny Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 10. 5. 2016 usnesením č. 0261/03/2016/ZK. Dle Čl. 19 odst. 3) lze změny této smlouvy provádět pouze formou písemných dodatků.
Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2017-68, př. 1 (dále je Dodatek) je zpracován z důvodu předchozí realizace investičního projektu, který umožnil výstavbu nového objektu pro službu azylový dům, Domov pro matky s dětmi v Třebíči. Nová budova představuje pro klienty i personál možnost využití kvalitnějšího prostředí a také umožnila navýšení kapacity služby pro rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a o ženy bez domova. Dodatek ošetřuje změnu názvu služby, rozšíření hlavní cílové skupiny a navýšení celkové kapacity služby, které nastaly v průběhu realizace projektu IP IV.

Původní název a kapacita služby:
Název sociální služby: Domov pro matky Třebíč
Hlavní cílová skupina: matky s dětmi bez přístřeší
Celková kapacita služby: 15 ubytovacích jednotek

Nový název a kapacita služby:
Název sociální služby: Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy
Hlavní cílová skupina: matky a otcové s dětmi a celé rodiny v nepříznivé životní situaci a samotné ženy bez domova
Celková kapacita služby: 19 ubytovacích jednotek pro matky a otce s dětmi a celé rodiny v nepříznivé životní situaci, 6 lůžek pro samotné ženy bez domova
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje schválit dodatek dle materiálu ZK-05-2017-68, př. 1, z důvodu změny názvu služby, rozšíření hlavní cílové skupiny a navýšení celkové kapacity služby poskytovatele Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč.
StanoviskaRada kraje, usnesením č. 1552/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-27-2017-30, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2017-68, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz