Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-65

ZK-05-2017-65.doc  ZK-05-2017-65pr01.pdf  ZK-05-2017-65pr02.pdf  ZK-05-2017-65pr03.pdf  ZK-05-2017-65pr04.pdf  ZK-05-2017-65pr05.pdf
Číslo materiálu65
Číslo jednacíZK-05-2017-65
NázevFOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 na podporu kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví, které představuje významné svědectví o vývoji společnosti a o identitě a paměti občanského společenství.
Uzávěrka GP Klenotnice Vysočiny 2017 byla dne 30. 6. 2017. Bylo doručeno celkem 14 žádostí s celkovým finančním požadavkem 1 358 747 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro grantový program byl schválen ve výši 1 000 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konalo 25. 7. 2017. Jeden projekt byl z důvodu administrativního nesouladu s výzvou vyřazen. Zbývajících 13 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Z nich je navrženo 10 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši, 1 projekt bude poměrně krácen, zbývajícím 2 projektům dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatečné finanční alokace. Celkem bude mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 000 000 Kč.
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 29. 8. 2017 rozhodla usnesením č. 1539/27/2017/RK poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-65, př. 1, a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-65, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-65, př. 3 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2017-65, př. 4, rozhodnout neposkytnout dotaci žadateli uvedenému v materiálu ZK-05-2017-65, př. 5.
Dle ustanovení §36 odst. 1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.
StanoviskaRada Kraje Vysočina: Rada kraje na svém jednání dne 29. 8. 2017 usnesením
č. 1539/27/2017/RK přijala navrhované usnesení (Rada kraje rozhoduje poskytnout dotace v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2017-17, př. 1; uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-27-2017-17, př. 5; neposkytnout dotace v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2017-17, př. 2; doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2017-17, př. 3; uzavřít veřejnoprávní smlouvy
s žadateli dle materiálu RK-27-2017-17, př. 6; rozhodnout neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 žadateli uvedenému v materiálu
RK-27-2017-17, př. 4).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-65, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu ZK-05-2017-65, př. 4;
* neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 žadateli uvedenému v materiálu ZK-05-2017-65, př. 5.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 7. 2019
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz