Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-64

ZK-05-2017-64.doc  ZK-05-2017-64pr01.pdf  ZK-05-2017-64pr02.doc  ZK-05-2017-64pr03.pdf
Číslo materiálu64
Číslo jednacíZK-05-2017-64
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, p. o.
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci na výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy. Součástí materiálu je i návrh na provedení rozpočtového opatření.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0463/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015 rozhodlo uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle materiálu ZK-05-2017-64, př. 3 (dále jen Memorandum ). Předmětem Memoranda je deklarace dlouhodobé vzájemné propagace a oboustranné podpory činnosti dvou návštěvnicky atraktivních organizací se sídlem v krajském městě, kterými jsou Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina a Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace zřizovaná Statutárním městem Jihlava.
V souladu s uzavřeným Memorandem podala Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace žádost o poskytnutí dotace (ZK-05-2017-64, př. 1) ve výši 500 000 Kč na výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy. Recipročně žádá Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč od Statutárního města Jihlavy na vybavení divadelní zkušebny.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, se sídlem v Jihlavě, Březinovy sady 5642/10, IČO: 00404454 na výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy dle materiálu ZK-05-2017-64, př. 2; schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
Výstavba nových voliér v Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci přispěje nejen ke zkvalitnění a většímu zpřístupnění expozice dravých ptáků pro veřejnost, ale rovněž bude mít pozitivní dopad na rozvoj cestovního ruchu v Kraji Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 23. 8. 2017 činí 62 980 tis. Kč.
Odbor sekretariátu hejtmana: OSH souhlasí s navrženou publicitou.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02248.

Rada kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2017 a usnesením
č. 1540/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu
ZK-05-2017-64, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-64, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz