Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-63

ZK-05-2017-63.doc  ZK-05-2017-63pr01.doc  ZK-05-2017-63pr02.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíZK-05-2017-63
NázevAkce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ
Zpracoval L. Novotná
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí akci - projektový záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, včetně schválení závazku jeho předfinancování.
Záměr popsaný v materiálu ZK-05-2017-63, př. 1 je připravován pod názvem Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ jako společný projekt čtyř krajů (Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, spolková země Dolní Rakousko a spolková země Horní Rakousko) do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 s předpokládaným termínem předložení projektové žádosti do 3. listopadu 2017.
Projekt je v souladu s Dohodou o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina a v souladu s Pracovním programem Dohody pro roky 2014-2017. V případě zařazení akce k realizaci bude společná projektová žádost všech zapojených partnerů zpracována v souladu se zveřejněnou výzvou a specifickými pravidly pro žadatele a příjemce a dle upřesňujících informací ze strany poskytovatele dotace.
Cílem projektu je společný přístup k prezentaci, ochraně a rozvoji nehmotného kulturního dědictví příhraničních regionů, propojení dosud regionálně izolovaných aktivit v oblasti tradiční lidové kultury, jejich společný rozvoj a prezentace obyvatelům příhraničních regionů i návštěvníkům. Spoluprací projektových partnerů dojde ke zvýšení povědomí a zájmu o nemateriální kulturní dědictví a k zatraktivnění nabídky cestovního ruchu v oblasti kultury v uvedených oblastech. V rámci projektu dojde k vytvoření společných přeshraničních mechanismů zabezpečujících trvalou a do budoucna koordinovanou spolupráci zapojených regionů a k dobudování infrastruktury, která je základem pro dlouhodobý a institucionálně ukotvený přístup k ochraně a prezentaci nehmotného kulturního dědictví.
Celkový předpokládaný rozpočet projektu Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ je ve výši 45 000 000 Kč. Předpokládaný celkový rozpočet na realizaci projektu ze strany Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace je 10 501 499 Kč, z toho spoluúčast Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace činí 10 % (tj. cca 1 050 150 Kč), ERDF se na celkové částce podílí ve výši 85 % (tj. cca 8 926 274 Kč) a zbývajících 5 % (tj. cca 525 075 Kč) je hrazeno ze státního rozpočtu.
V případě schválení připravovaného projektu a jeho následné realizace bude nutné projekt Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace předfinancovat z rozpočtu kraje formou zápůjčky.
O schválení/neschválení projektové žádosti Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ rozhodne dle zveřejněných informací 6. Monitorovací výbor v březnu 2018.
Předkládaný materiál byl projednán s náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Janou Fischerovou, CSc. a má její plnou podporu.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-27-2017-19, př. 1 a schválit závazek kraje na předfinancování akce a krytí finančních zdrojů spoluúčasti příspěvkové organizace.
Předkládaná akce odpovídá hlavnímu účelu příspěvkové organizace dle zřizovací listiny a s ohledem na výstupy projektu jsou veřejné prostředky vynakládány efektivně a financování je reálné. Odhadované náklady projektu vycházejí ze zkušeností příspěvkové organizace s realizací a financováním podobných akcí a aktivit. Realizací projektu dojde z velké části k naplnění závazků stanovených v Pracovním programu Dohody pro roky 2014-2017 v oblasti 12 Pracovní skupina Kultura, a v oblasti 6 Turistický ruch.
StanoviskaGrémium ředitele: souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický: Ekonomický odbor bere navrhovaný projekt Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na vědomí. Závazek kraje ve výši cca 10 500 tis. Kč na předfinancování projektu bude třeba řešit, v případě jeho schválení, zapojením Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu, případně cizími zdroji.

Odbor regionálního rozvoje: Projekt Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ je připravován jako strategický projekt v oblasti přírodního a kulturního dědictví INTERREG V-A AT-CZ 2014 -2020. Jeho příprava váže i na ostatní synergické projekty v tomto operačním programu, které jeden bez druhého nemohou být podpořeny (tj. oblast kulturního a přírodního dědictví a dopravy). Kraj Vysočina bude zapojen jako vedoucí partner, který garantuje rekonstrukci budovy v majetku kraje, příspěvková organizace garantuje měkké aktivity související s tímto objektem.

Projektová kancelář Kraje Vysočina: Projektová kancelář Kraje Vysočina doporučuje předložení projektu do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020.

Odbor sekretariátu hejtmana: Odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů vnímá výše uvedený projekt jako důležitou součást mezinárodní spolupráce Kraje Vysočina a zúčastněných regionů a naplňování Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, Krajem Vysočina, Jihočeským krajem a Jihomoravským krajem. Výstupy projektu budou dále vhodně doplňovat možnosti rozvoje občanů Kraje Vysočina a občanů dotčených regionů a s tím souvisí podpora rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina.

Rada kraje materiál na svém zasedání dne 29. 8. 2017 projednala a usnesením č. 1541/27/2017/RK rozhodla v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ dle materiálu
ZK-05-2017-63, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci a uložila řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci projektovou žádost, rada kraje dále doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ , dle materiálu ZK-05-2017-63, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na:
* předfinancování akce Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace do výše 10 501 499 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
* krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ , tj. max. do výše 1 050 150 Kč z rozpočtu kraje.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz