Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-61

ZK-05-2017-61.doc  ZK-05-2017-61pr01.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-05-2017-61
NázevNávrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval I. Schallnerová, E. Herzánová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je na úseku kultury zřizovatelem Krajské knihovny Vysočiny, jejíž zřizovací listina byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 077/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001 a upravena sedmi pozdějšími dodatky.
Zastupitelstvu Kraje Vysočina je na základě žádosti ředitelky Krajské knihovny Vysočiny předkládán nový dodatek zřizovací listiny této příspěvkové organizace, viz materiál
ZK-05-2017-61, př. 1. Krajská knihovna Vysočiny bude usilovat o zápis na seznam výzkumných organizací, který by byl nejen prestižním uznáním stávající odborné činnosti této instituce, ale rovněž by umožnil její zapojení do grantových projektů, které napomohou rozšíření a zlevnění nabídky databází a ostatních elektronických informačních zdrojů (např. projekt CzechLib). V návaznosti na podmínky pro podání žádosti na zápis do seznamu je nezbytné rozšířit předmět činnosti uvedený ve zřizovací listině Krajské knihovny Vysočiny o definici vztahující se k podpoře výzkumu, vývoje a inovací poskytováním informačních služeb, a dále zahrnout i nové ustanovení týkající se vedení oddělené účetní evidence u organizací realizované podpory výzkumné činnosti.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, viz ZK-05-2017-61, př. 1.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k předloženému materiálu.
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 8. 2017 a usnesením č. 1463/26/2017/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 8 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu ZK-05-2017-61, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz