Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-59

ZK-05-2017-59.doc  ZK-05-2017-59pr01.doc  ZK-05-2017-59pr02.pdf  ZK-05-2017-59pr03.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíZK-05-2017-59
NázevMajetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř - návrh na změnu usnesení 0284/04/2017/ZK
Zpracoval J. Krška
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změny v nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř .
Usnesením 0284/04/2017/ZK bylo rozhodnuto nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k.ú. Zhoř u Jihlavy, Dobroutov, Arnolec, Stáj a Rudolec pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-04-2017-52, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
Na základě požadavku vlastníků zapsaných na LV 99 pro k.ú. Stáj došlo k posunu hranice trvalého záboru u pozemků par. č. 295/3 a par. č. 294 a k jejich novému zaměření podle GP č. 181-76/2017. Tím došlo ke změně parcelních čísel a výměr pozemků trvalého záboru. Tato změna se dotkla i pozemků uvedených v materiálu ZK-04-2017-52, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit z výše uvedených důvodů usnesení 0284/04/2017/ZK tak, aby odpovídalo stavu dle GP č. 181-76/2017. Nabytím pozemků uvedených materiálu
ZK-05-2017-59, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina bude vytvořen předpoklad pro vydání stavebního povolení na stavbu II/353 Stáj - Zhoř .
Usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0284/04/2017/ZK tak, aby odpovídalo nově vyhotovenému GP č. 181-76/2017.
StanoviskaUsnesením 1494/26/2017/RK Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0284/04/2017/ZK tak, že materiál ZK-04-2017-52, př. 1 se nahradí materiálem
ZK-05-2017-59, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0284/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 tak, že materiál ZK-04-2017-52, př. 1 se nahradí materiálem ZK-05-2017-59, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz