Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-58

ZK-05-2017-58.doc  ZK-05-2017-58pr01.doc  ZK-05-2017-58pr01upr1.doc  ZK-05-2017-58pr02.pdf  ZK-05-2017-58pr03.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíZK-05-2017-58
NázevNabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna usnesení 0394/05/2015/ZK
Zpracoval J. Krška
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 .
Usnesením 0394/05/2015/ZK bylo rozhodnuto nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k.ú. Valeč u Hrotovic pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-05-2015-33, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv. Podle materiálu ZK-05-2015-33, př. 1 bude kupní cena prodávajícím navržena jako cena stanovená dohodou, ve výši 80 Kč/m2 a kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí trvalé porosty, zvýšena o cenu těchto porostů, stanovenou podle platné oceňovací vyhlášky. Dále podle tohoto materiálu pozemky ve vlastnictví obce Valeč budou převedeny darem.
V průběhu roku 2017 proběhla na části katastrálního území Valeč u Hrotovic jednoduchá pozemková úprava spojená s výměnou nebo přechodem vlastnických práv. Tím došlo ke změně parcelních čísel, výměr pozemků a změně vlastníků v katastrálním operátu. Tato změna se dotkla i pozemků uvedených v materiálu ZK-05-2015-33, př. 1. Na základě změny katastrálního operátu byl vyhotoven nový geometrický plán pro oddělení pozemků trvalého záboru č. 617-111/2017.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0394/05/2015/ZK tak, že materiál ZK-05-2015-33, př. 1 se nahradí materiálem
ZK-05-2017-58, př. 1, upraveným podle nových geometrických plánů.
Usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0394/05/2015/ZK tak, aby nové usnesení odpovídalo údajům katastru nemovitostí po provedené jednoduché pozemkové úpravě a novém geometrickém zaměření.
Stanoviska
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0394/05/2015/ZK tak, že materiál ZK-05-2015-33, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-05-2017-58, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz