Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-56

ZK-05-2017-56.doc  ZK-05-2017-56pr01.doc  ZK-05-2017-56pr02.doc  ZK-05-2017-56pr03.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíZK-05-2017-56
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK a změna usnesení 0590/08/2016/ZK
Zpracoval V. Chmela
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat a o změnu usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK a změnu usnesení 0590/08/2016/ZK.
Kraj Vysočina je investorem stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice I/38 a silnice II/602, které umožní vyvedení silnice II/602 ze zastavěného území města a tím se umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum města.
Usnesením 0444/05/2016/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo o nabytí pozemků v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-05-2016-65, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat . Usnesením 0589/08/2016/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo změnit usnesení 0444/05/2016/ZK tak, že materiál ZK-05-2016-65, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-08-2016-29, př. 1. Tato změna odrážela částečnou změnu v rozsahu trvalých záborů pozemků v návaznosti na potvrzení geometrických plánů katastrálním úřadem. Tato usnesení se týkají katastrálních území Helenín, Kosov u Jihlavy, Pančava, Sasov a Rančířov.
Usnesením 0590/08/2016/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-08-2016-30, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat . Toto usnesení se týká katastrálních území Studénky a Jihlava.
Podklady pro přílohy (rozsah výkupů pozemků v trvalém záboru stavby) výše uvedených usnesení vycházely z původní dokumentace pro územní rozhodnutí, která musela být upravena z důvodu posunutí části trasy obchvatu mimo ochranné pásmo lomu Rančířov.
Z tohoto důvodu je nutné změnit usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK odkazující se na materiál ZK-08-2016-29, př. 1 a usnesení 0590/08/2016/ZK odkazující se na materiál ZK-08-2016-30, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat rozhodnout zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit v usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK části materiálu ZK-08-2016-29, př. 1, novým materiálem ZK-05-2017-56, př. 1 a nahradit v usnesení 0590/08/2016/ZK části materiálu ZK-08-2016-30, př. 1 novým materiálem ZK-05-2018-56, př. 2, které jsou zpracovány podle nově vyhotovených geometrických plánů geometrických plánů v katastrálním území Studénky, Sasov a Rančířov.
StanoviskaRada kraje usnesením 1320/24/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK tak, že v materiálu
ZK-08-2016-29, př. 1 se části týkající se pozemků v katastrálních územích Sasov a Rančířov nahrazují materiálem RK-24-2017-24, př. 1 a usnesení 0590/08/2016/ZK tak, že v materiálu ZK-08-2016-30, př. 1 se části týkající se pozemků pod pořadovými čísly 1, 14, a 15 v katastrálním území Studénky nahrazují materiálem RK-24-2017-24, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit:
* usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK tak, že v materiálu
ZK-08-2016-29, př. 1 se části týkající se pozemků v katastrálních územích Sasov a Rančířov nahrazují materiálem ZK-05-2017-56, př. 1;
* usnesení 0590/08/2016/ZK tak, že v materiálu ZK-08-2016-30, př. 1 se části týkající se pozemků pod pořadovými čísly 1, 14, a 15 v katastrálním území Studénky nahrazují materiálem ZK-05-2017-56, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz