Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-53

ZK-05-2017-53.doc  ZK-05-2017-53pr01.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíZK-05-2017-53
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV
Zpracoval P. Kolář
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV.
Předmět této veřejné zakázky představuje výstavba budovy krajské knihovny, kde investorem bude Kraj Vysočina, a současně výstavba objektu parkovacích stání, kde bude investorem město Havlíčkův Brod. Veřejná zakázka předpokládá společné zadávací řízení Kraje Vysočina s městem Havlíčkův Brod. Na financování stavebních prací se bude kraj i město podílet v rozsahu objektů, jejichž vyprojektování bylo zadáno ve společném zadávacím řízení v roce 2016. Dokončení projektové dokumentace pro provádění staveb se předpokládá v říjnu t.r. Projektová příprava potřebná k zahájení zadávacího řízení by tímto měla být ukončena.
Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám.
Návrh řešení Výběr zhotovitele stavební akce Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV bude navrhován formou nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Tato veřejná zakázka bude zadávána společně s městem Havlíčkův Brod a na jejím následném financování se bude kraj i město podílet v rozsahu stavebních prací na jimi investovaných objektech. Cena těchto prací bude vyplývat z nabídkové ceny dodavatele vybraného ve společném zadávacím řízení Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod. Rozdělení stavebních objektů rozhodné pro určení podílu zadavatelů na financování veřejné zakázky je uvedeno v odst. 2., článku II. materiálu
ZK-05-2017-53, př. 1.
Prováděním úkonů souvisejících se zadávacím řízením dle zákona o zadávání veřejných zakázek bude pověřen externí administrátor. Zmocnění Kraje Vysočina jako vedoucího zadavatele k uzavření smlouvy o zastoupení města Havlíčkův Brod je obsahem ujednání Smlouvy o společném postupu zadavatelů.
Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít před zahájením zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV s městem Havlíčkův Brod písemnou smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-05-2017-53, př. 1. Tato smlouva bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky. S ohledem na rozsah plánovaných stavebních prací bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 24 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaUsnesením 1486/26/2017/RK ze dne 22. 8. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-26-2017-36, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2017-53, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz