Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-49

ZK-05-2017-49.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíZK-05-2017-49
NázevZánik a výmaz předkupního práva v k. ú. Jihlava
Zpracoval V. Veselá
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový Magistrátu města Jihlavy má zájem prodat část pozemku par. č. 5991/1 v k. ú. a obci Jihlava. Na pozemku je však zřízeno předkupní právo ve prospěch Kraje Vysočina, zapsané v katastru nemovitostí na základě Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon s účinností od 14. 10. 2008. Předkupní právo váznoucí na pozemku par. č. 5991/1 vyplývá ze Souboru č. 5 územního plánu města Jihlavy jako plocha pro realizaci výstavby vědeckotechnologického parku v lokalitě při ulici Znojemská a bylo zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro Statutární město Jihlava.
Odbor regionálního rozvoje sdělil majetkovému odboru, že kraj od plánované realizace předmětného projektu ustoupil a usnesením 1028/2010/RK rada kraje uložila odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ukončit přípravu projektu vědeckotechnologického parku Jihlava 2.
Kraj Vysočina, jako oprávněný, tedy nemá zájem využít předkupní právo, které vázne na pozemku par. č. 5991/1 o výměře 1817 m2 v k. ú. a obci Jihlava a je třeba provést jeho výmaz v katastru nemovitostí.
Návrh řešení S ohledem na skutečnost, že rada kraje svým usnesením 1028/21/2010/RK ustoupila od realizace projektu Vědeckotechnologický park v ulici Znojemská v Jihlavě a nemá tedy zájem využít předkupní právo zapsané na pozemku par. č. 5991/1 o výměře 1817 m2 v k. ú. a obci Jihlava, odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o zániku předkupního práva na tomto pozemku a požádat Katastrální úřad Kraje Vysočina, Katastrální pracoviště Jihlava o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina na uvedeném pozemku zapsaném na listu vlastnictví 10001 pro Statutární město Jihlava.
StanoviskaUsnesením 1561/27/2017/RK ze dne 29. 8. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o zániku předkupního práva na pozemku par. č. 5991/1 o výměře 1817 m2 v k. ú. a obci Jihlava zapsaném na listu vlastnictví 10001 s vlastnickým právem pro Statutární město Jihlava a požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina na uvedeném pozemku.

Odbor regionálního rozvoje souhlasí se zánikem předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina na akci Vědeckotechnologický park Jihlava 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
o zániku předkupního práva na pozemku par. č. 5991/1 o výměře 1817 m2 v k. ú. a obci Jihlava zapsaném na listu vlastnictví 10001 s vlastnickým právem pro Statutární město Jihlava;
ukládá
odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina požádat Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava o výmaz předkupního práva váznoucího na uvedeném pozemku ve prospěch Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz