Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-46

ZK-05-2017-46.doc  ZK-05-2017-46pr01.xls  ZK-05-2017-46pr02.xls  ZK-05-2017-46pr03.doc  ZK-05-2017-46pr04.doc  ZK-05-2017-46pr05.pdf  ZK-05-2017-46pr05a.pdf
Číslo materiálu46
Číslo jednacíZK-05-2017-46
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování pozemků mezi obcí Věžnice a Krajem Vysočina dle geometrického plánu č. 226-3/2017 pro k. ú. Dolní Věžnice. Geometrickým plánem předloženým obcí Věžnice, se oddělily pozemky, které jsou ve vlastnictví obce Věžnice, ale jsou zastavěny krajskou silnicí III. třídy dle materiálu ZK-05-2017-46, př. 1 a pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale tvoří veřejné prostranství dle materiálu
ZK-05-2017-46, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale jsou zastavěny veřejným prostranstvím, obci Věžnice a naopak pozemky, které jsou ve vlastnictví obce Věžnice, ale nachází se pod stavbou silnice, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina, Kraji Vysočina. Záměr darování pozemků v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu
RK-22-2017-55, př. 2 byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky obci Věžnice v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu ZK-05-2017-46, př. 2 a nabýt darem z vlastnictví obce Věžnice do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu ZK-05-2017-46, př. 1 a schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1208/22/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu RK-22-2017-55, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžnice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky do vlastnictví obce Věžnice a zároveň doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu RK-22-2017-55, př. 1 z vlastnictví obce Věžnice do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí se vzájemnými převody.

ODSH také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu
ZK-05-2017-46, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžnice;
* nabýt darem pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu
ZK-05-2017-46, př. 1 z vlastnictví obce Věžnice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* Dodatek č. 1617 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-46, př. 3;
* Dodatek č. 1618 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-46, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz