Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-45

ZK-05-2017-45.doc  ZK-05-2017-45pr01.doc  ZK-05-2017-45pr02.pdf  ZK-05-2017-45pr02a.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíZK-05-2017-45
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuMěsto Havlíčkův Brod nechalo vypracovat geometrický plán a požádalo Kraj Vysočina o darování pozemku zastavěného veřejným prostranstvím - par. č. 2573/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1001 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573/13 dle GP č. 7727-49/2017 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemku par. č. 2573/13 ostatní plocha, silnice o výměře 6767 m2 je Kraj Vysočina. S pozemkem hospodaří Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Havlíčkův Brod nově oddělený pozemek par. č. 2573/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1001 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573/13 dle GP č. 7727-49/2017 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod. Záměr darování tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2573/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1001 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573/13 dle GP č. 7727-49/2017 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1269/23/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 2573/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1001 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573/13 dle GP č. 7727-49/2017 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Havlíčkův Brod souhlasí s výše uvedeným převodem, ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2573/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1001 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573/13 dle GP č. 7727-49/2017 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
Dodatek č. 1616 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-45, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz