Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-44

ZK-05-2017-44.doc  ZK-05-2017-44pr01.xls  ZK-05-2017-44pr02.xls  ZK-05-2017-44pr03.pdf  ZK-05-2017-44pr03a.pdf  ZK-05-2017-44pr03b.pdf  ZK-05-2017-44pr04.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíZK-05-2017-44
NázevMajetkoprávní vypořádání stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává vzájemné darování pozemků mezi krajem a statutárním městem Jihlava po dokončení stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112 .
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství, byl ve spolupráci se statutárním městem Jihlava investorem stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112 . Vlastní akce spočívala v úpravě šířkových parametrů silnice II/523, úpravě křižovatky ulic Na Dolech a S. K. Neumanna (křižovatka U mlékárny ), úpravě zastávkových zálivů MHD, výměně podloží na části úseku, vyčištění příkopů, úpravě výšek sjezdů na místní komunikace a v pokládce nového povrchu a to od křižovatky se silnicí I/38 na konec zastavěné části Jihlavy u Motorpalu. Statutární město naopak opravilo část chodníků včetně jejich osvětlení a zrenovovalo veřejnou zeleň, zřídilo světelnou signalizaci na křižovatce ulic Na Dolech a S. K. Neumanna a vybudovalo točnu trolejbusů.
Stavba se realizovala na pozemcích různých vlastníků. Právní vztahy s nimi byly ošetřeny stavebními a nájemními smlouvami, smlouvou o výpůjčce a smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Po dokončení stavby byly vyhotoveny geometrické plány na zaměření jejího skutečného průběhu. Jedná se o GP č. 6763-123/2015 a GP č. 6794-131/2015 v k. ú. Jihlava a GP č. 570-130/2015 v k. ú. Staré Hory.
Jedním z vlastníků pozemků zastavěných novým tělesem silnice II/523 je i statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava. Pozemky ve vlastnictví statutárního města zastavěné výše uvedenou stavbou jsou uvedeny v materiálu
ZK-05-2017-44, př. 1. Tyto by měly být převedeny do vlastnictví kraje.
Naopak pozemky kraje, nacházející se pod chodníky, zelení a točnou trolejbusů jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2017-44, př. 2. Tyto by měly být převedeny do vlastnictví statutárního města.
Usnesením č. 1341/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu
RK-24-2017-46, př. 2 do vlastnictví statutárního města Jihlava. Vlastní zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 26. 7. 2017 až 28. 8. 2017.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout vzájemně si darovat pozemky dle materiálů
ZK-05-2017-44, př. 1 a ZK-05-2017-44, př. 2 mezi statutárním městem a krajem.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaUsnesením č. 1341/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-24-2017-46, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-24-2017-46, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2017-44, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2017-44, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
Dodatek č. 1615 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiál ZK-05-2017-44, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz