Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-41

ZK-05-2017-41.doc  ZK-05-2017-41pr01.doc  ZK-05-2017-41pr02.pdf  ZK-05-2017-41pr02a.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíZK-05-2017-41
NázevDarování pozemku v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuMěsto Chotěboř jako investor stavby Stavba chodníku v místní části Dobkov nechalo po realizaci této stavby vyhotovit geometrický plán. Geometrickým plánem č. 265-77/2013 se z pozemku par. č. 234/1 v k.ú. Dobkov a obci Chotěboř oddělil pozemek par. č. 234/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2, který je zastavěn chodníkem. Vlastníkem pozemku par. č. 234/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24155 m2 v k.ú. Dobkov a obci Chotěboř je Kraj Vysočina. S pozemkem hospodaří Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Chotěboř nově oddělený pozemek par. č. 234/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2, oddělený geometrickým plánem č. 265-77/2013 z pozemku par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř. Záměr darování tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 234/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 265-77/2013 z pozemku par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1339/24/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 234/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2, odděleného geometrickým plánem č. 265-77/2013 z pozemku par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek do vlastnictví města Chotěboř.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Havlíčkův Brod souhlasí s výše uvedeným převodem, ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 234/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2, oddělený geometrickým plánem č. 265-77/2013 z pozemku par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
Dodatek 1614 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-41, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz