Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-40

ZK-05-2017-40.doc  ZK-05-2017-40pr01.xls  ZK-05-2017-40pr02.xls  ZK-05-2017-40pr03.doc  ZK-05-2017-40pr04.doc  ZK-05-2017-40pr05.pdf  ZK-05-2017-40pr05a.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíZK-05-2017-40
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jámy
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování pozemků mezi obcí Jámy a Krajem Vysočina dle geometrického plánu č. 458-39/2017. Geometrickým plánem, na kterém se rovným dílem finančně podílely jak Kraj Vysočina, tak obec Jámy, se oddělily pozemky, které jsou ve vlastnictví obce Jámy, ale jsou zastavěny krajskou silnicí III. třídy dle materiálu
ZK-05-2017-40, př. 1 a pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale tvoří veřejné prostranství dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale jsou využívány jako veřejné prostranství obci Jámy a naopak pozemky, které jsou ve vlastnictví obce
Jámy, ale nachází se pod stavbou silnice, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina, Kraji Vysočina. Záměr darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jámy byl zveřejněn dle materiálu RK-20-2017-37, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout z vlastnictví Kraje Vysočina převést darem pozemky obci Jámy v k.ú. a obci Jámy dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 2 a rozhodnout nabýt darem z vlastnictví obce Jámy do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k.ú. a obci Jámy dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 1 a schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1062/20/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Jámy dle materiálu RK-20-2017-37, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jámy a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k.ú. a obci Jámy dle materiálu RK-20-2017-37, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jámy a nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Jámy dle materiálu RK-20-2017-37, př. 1 z vlastnictví obce Jámy do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí se vzájemnými převody.

ODSH také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Jámy dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 1 z vlastnictví obce Jámy do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky v k. ú. a obci Jámy dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jámy;
schvaluje
* Dodatek č. 1612 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 3;
* Dodatek č. 1613 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz