Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-39

ZK-05-2017-39.doc  ZK-05-2017-39pr01.xls  ZK-05-2017-39pr02.xls  ZK-05-2017-39pr03.doc  ZK-05-2017-39pr04.doc  ZK-05-2017-39pr05.pdf  ZK-05-2017-39pr05a.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíZK-05-2017-39
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuNa základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu Okružní křižovatka - obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod , uzavřené dne 2. 11. 2010 mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod, požádalo město Havlíčkův Brod Kraj Vysočina, po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, o majetkoprávní vypořádání pozemků. Z geometrického plánu č. 7353-198/2015 vypracovaným firmou Geoperfect s. r. o. Světlá nad Sázavou se oddělily pozemky, které jsou ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, ale jsou zastavěny krajskou silnicí II. třídy dle materiálu ZK-05-2017-39, př. 1. Dále se oddělily tímto geometrickým plánem pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale tvoří veřejné prostranství dle materiálu ZK-05-2017-39, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale jsou využívány jako veřejné prostranství, městu Havlíčkův Brod a naopak pozemky, které jsou ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, ale nachází se pod stavbou silnice, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina, nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina. Záměr darování pozemků dle materiálu
RK-21-2017-35, př. 2 byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-05-2017-39, př. 2 a nabýt darem z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k.ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2017-39, př. 1 a schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaRada Kraje Vysočina rozhodla usnesením 1137/21/2017/RK ze dne 13. 6. 2017 zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod dle materiálu RK-21-2017-35, př. 2 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Rovněž rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-21-2017-35, př. 1 z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí se vzájemnými převody.

ODSH také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
Rozhoduje
* nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu č. ZK-05-2017-39, př. 1 z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu č. ZK-05-2017-39, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
* Dodatek č. 1610 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-39, př. 3;
* Dodatek č. 1611 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-39, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz