Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-38

ZK-05-2017-38.doc  ZK-05-2017-38pr01.doc  ZK-05-2017-38pr02.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíZK-05-2017-38
NázevProdej pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší prodej pozemku zastavěného stavbou trafostanice do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice.
Usnesením 0023/012016/ZK bylo rozhodnuto uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a společností E.ON Distribuce, a s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 929/1 v k. ú. a obci Hrotovice v rozsahu cca 10 m2 za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 plus DPH. Smlouva byla následně uzavřena. Společnost E.ON Distribuce, a.s. předložila GP č. 1093-8019/2015, podle kterého se z pozemku par. č. 929/1 odděluje nově vzniklý pozemek par. č. 929/10 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2, na kterém byla trafostanice na základě pravomocného územního rozhodnutí postavena.
Vzhledem k tomu, že podmínka pravomocného územního rozhodnutí byla splněna, stavba je postavena a geometricky zaměřena, je možné zastavěný pozemek převést do vlastnictví investora.
Návrh řešení OM navrhuje nově oddělený pozemek par. č. 929/10 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 v k. ú. a obci Hrotovice úplatně převést do vlastnictví společností E.ON Distribuce, a s. Kupní cena byla sjednána dohodou ve výši 200 Kč/m2 + DPH. Dle odborného posouzení pracovníkem OM činí cena zjištěná podle oceňovacího předpisu částku cca 173 Kč/m2. Kupní cena činí 1 800,- Kč + DPH ve výši 378 Kč. Dotazem na Městském úřadu Hrotovice bylo zjištěno, že město Hrotovice obdobný pozemek prodalo společností E.ON Distribuce, a s. za částku 140 Kč/m2.
Prodej je v souladu s článkem 2. Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť přímý prodej předem vybranému zájemci je omezen charakterem, polohou a způsobem využití pozemku. V tomto případě je pozemek zastavěn trafostanicí, jejímž investorem je žadatel. Převodem dojde ke sjednocení vlastnictví stavby trafostanice a zastavěného pozemku.
Převáděný pozemek bude dodatkem zřizovací listiny vyjmut z hospodaření KSUSV.
Podmínka pro uzavření smlouvy, tj. zveřejnění záměru prodeje na úřední desce krajského úřadu po dobu stanovenou zákonem je splněna, zveřejnění proběhlo ve dnech 9. 12. 2015 - 11. 1. 2016.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Usnesení předpokládá rozhodnout úplatně převést nově oddělený pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a schválit dodatek zřizovací listiny KSUSV, kterým bude pozemek určený k převodu vyjmut z hospodaření této organizace.
StanoviskaUsnesením 1419//25/2017/RK Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 929/10 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 v k. ú. Hrotovice oddělený GP č. 1093-8019/2015 z pozemku par. č. 929/1- ost. plocha, silnice v k.ú. Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společností E.ON Distribuce, a s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 800 Kč + DPH.

Usnesením 0023/01/2016/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a společností E.ON Distribuce, a s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 929/1 v k. ú. a obci Hrotovice v rozsahu cca 10 m2 za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 plus DPH.

Usnesením 2186/36/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 929/1 - ost. plocha, silnice v rozsahu ca 10 m2 v k. ú. a obci Hrotovice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a společností E.ON Distribuce, a s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 929/1 v k. ú. a obci Hrotovice v rozsahu cca 10 m2 za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 plus DPH.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Třebíč souhlasí s prodejem části pozemku par. č. 929/1 v k. ú. Hrotovice v rozsahu cca 10 m2, neboť požadovaná část pozemku je až za silniční obrubou v travnatém pásu.

ODSH souhlasí s prodejem části pozemku par. č. 929/1 v k. ú. Hrotovice dle předložené dokumentace.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 929/10 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 v k. ú. Hrotovice oddělený GP č. 1093-8019/2015 z pozemku par. č. 929/1- ost. plocha, silnice v k. ú. Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společností E.ON Distribuce, a s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 800 Kč + DPH;
schvaluje
dodatek č. 1609 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-38, př. 1
Odpovědnost OM
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz