Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-37

ZK-05-2017-37.doc  ZK-05-2017-37pr01.doc  ZK-05-2017-37pr02.pdf  ZK-05-2017-37pr02a.pdf  ZK-05-2017-37pr02b.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíZK-05-2017-37
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Bochovice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuObec Bochovice předložila odboru majetkovému geometrický plán na zaměření chodníku. Geometrickým plánem č. 157-37182/2015 vyhotoveným firmou Geoding, spol. s . r. o. Praha, se z pozemku par. č. 1064 oddělil pozemek par. č. 1064/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2 v k.ú. a obci Bochovice, který je zastavěný chodníkem. Pozemek par. č. 1064 ostatní plocha, silnice o výměře 15602 m2 je ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaří s ním Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina obci Bochovice nově oddělený pozemek par. č. 1064/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, oddělený z pozemku par. č. 1064 dle GP č. 157-37182/2015 v k.ú. a obci Bochovice. Záměr darování tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1064/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, oddělený z pozemku par. č. 1064 dle GP
č. 157-37182/2015 v k.ú. a obci Bochovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bochovice a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 0962/18/2017/RK ze dne 23. 5. 2017 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování nově odděleného pozemku par. č. 1064/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2 v k. ú. a obci Bochovice do vlastnictví obce Bochovice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bochovice.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Třebíč souhlasí s výše uvedeným převodem, ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1064/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, oddělený z pozemku par. č. 1064 dle GP č. 157-37182/2015 v k. ú. a obci Bochovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bochovice;
schvaluje
Dodatek č. 1608 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-37, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz