Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-31

ZK-05-2017-31.doc  ZK-05-2017-31pr01.doc  ZK-05-2017-31pr02.pdf  ZK-05-2017-31pr02a.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-05-2017-31
NázevDarování pozemku v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
Zpracoval V. Veselá
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného stavbou chodníku, který je ve vlastnictví města Velké Meziříčí.
Město Velké Meziříčí požádalo o darování dílu a odděleného geometrickým plánem
č. 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí. Důvodem žádosti je majetkoprávní vypořádání stavby Chodník podél silnice III/03719 Dolní Radslavice . Pozemek par. č. 1099/1 je ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Na základě usnesení 0299/07/2016/RK ze dne 23. 2. 2016 vydala rada Kraje Vysočina souhlas s dotčením pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a Velké Meziříčí na stavbu Chodník podél silnice III/03719 a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. Smlouva zakládající právo provést stavbu byla s Městem Velké Meziříčí uzavřena dne 16. 3. 2016.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Velké Meziříčí vydal dne 22. 11. 2016 pod čj. DOP/41578/2016/6116/2016-po/3 kolaudační souhlas s užíváním stavby chodník podél silnice III/03719 Dolní Radslavice .
Usnesením 1324/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl a o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí. Záměr darování byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 26. 7. - 28. 8. 2017.
Pozemek par. č. 1099/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí pro k. ú. Dolní Radslavice a obec Velké Meziříčí na listu vlastnictví č. 221.
Návrh řešení OM navrhuje převést díl a o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí.
Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro kraj Vysočina nepotřebný a nevyužitelný. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedený díl pozemku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
StanoviskaUsnesením 1324/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl a o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl a o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Usnesením 0299/07/2016/RK ze dne 23. 2. 2016 rada kraje rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu prokazující právo stavebníka - města Velké Meziříčí provést stavbu Chodník podél silnice III/03719 na pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním uvedeného dílu pozemku.

S převodem dílu pozemku souhlasí také ODSH.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl a o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
Dodatek č. 1604 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-05-2017-31, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz