Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-30

ZK-05-2017-30.doc  ZK-05-2017-30pr01.doc  ZK-05-2017-30pr02.pdf  ZK-05-2017-30pr02a.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-05-2017-30
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Rudíkov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníky.
Obec Rudíkov požádala o bezúplatný převod pozemků zastavěných chodníky v obci Rudíkov. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 595-2/2017, kterým byly zaměřeny pozemky par. č. 2250/25 o výměře 161 m2, par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře 130 m2, oddělené z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov. Nově zaměřené pozemky jsou zastavěny chodníkem.
Pozemky par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Obec Rudíkov realizovala stavbu chodníků v obci Rudíkov na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřené s Krajem Vysočina dne 2. 9. 2011. Smlouva byla schválena usnesením rady kraje č. 1226/25/2011/RK ze dne 9. 8. 2011.
Usnesením 0578/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření budoucí darovací smlouvy na darování částí pozemků par. č. 2250/1, par. č. 2250/4 a par. č. 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov, které budou dotčeny stavbou Vybudování chodníků v obci Rudíkov. Smlouva o budoucí darovací smlouvě byla uzavřena dne 14. 2. 2012.
Odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč vydal dne 26. 6. 2017 pod čj. ODKS 38/357/17-SPIS 7393/2017/St ke stavbě kolaudační souhlas.
Usnesením 1270/23/2017/RK ze dne 11. 7. 2017 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 2250/25, par. č. 2250/26 a par. č. 2250/27, oddělené geometrickým plánem 595-2/2017 z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov. Záměr darování byl vyvěšen ve dnech 12. 7. - 14. 8. 2017.
Pozemky par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 381 pro k. ú. a obec Rudíkov.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky par. č. 2250/25 o výměře 161 m2, par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem 595-2/2017 z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov.
Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2250/25 o výměře 161 m2, par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem 595-2/2017 z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov.
StanoviskaUsnesením 1226/25/2011/RK rada kraje souhlasila se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2011-04, př. 1; rozhodla uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-25-2011-04, př. 1 a zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 2250/1, 2250/4 a 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov zastavěných chodníky; dále doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rudíkov na straně budoucího obdarovaného na darování těch částí pozemků par. č. 2250/1, 2250/4 a 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov, které budou zastavěny chodníky.

Usnesením 0578/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rudíkov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat části pozemků par. č. 2250/1, par. č. 2250/4 a par. č. 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov dotčených stavbou Vybudování chodníků v obci Rudíkov a obec Rudíkov se zaváže zastavěné části těchto pozemků do svého vlastnictví přijmout.

Usnesením 1270/23/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. par. č. 2250/25 o výměře 161 m2, par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem 595-2/2017 z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. par. č. 2250/25 o výměře 161 m2, par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem
595-2/2017 z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč souhlasí s darováním uvedených pozemků v k. ú. a obci Rudíkov.

S darováním souhlasí i odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. par. č. 2250/25 o výměře 161 m2, par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem 595-2/2017 z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov;
schvaluje
Dodatek č. 1603 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-05-2017-30, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz