Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-27

ZK-05-2017-27.doc  ZK-05-2017-27pr01.xls  ZK-05-2017-27pr02.doc  ZK-05-2017-27pr03.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíZK-05-2017-27
NázevMajetkoprávní vypořádání stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Rouchovany do vlastnictví obce po dokončení stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany .
Obec Rouchovany byla v roce 2013 investorem stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany . Jednalo se o vybudování chodníků s bezbariérovým přístupem o šířce 1,5 m podél silnice II/396. Část pozemků, na kterých se uvedená stavba zrealizovala, je vedena ve vlastnictví Kraje Vysočina.
S obcí Rouchovany byla před zahájením stavby uzavřena smlouva zakládající právo provést stavbu a také smlouva o budoucí darovací smlouvě na části pozemků par. č. 1104/3, par. č. 1115/1, par. č. 1115/2, par. č. 1115/3 a par. č. 1118 v k. ú. a obci Rouchovany.
Stavba byla zkolaudována v prosinci 2013. Obec požádala OM o majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou chodníků v rozsahu geometrického plánu č. 677-3882/2013 v k. ú. a obci Rouchovany dne 30. 5. 2017.
Na základě tohoto GP by mělo dojít k převodu pozemků dle materiálu ZK-05-2017-27, př. 1 z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Rouchovany.
Usnesením č. 1342/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 1115/2, par. č. 1115/3, par. č. 1115/4 a částí pozemku par. č. 1115/1, dle GP č. 677-3882/2013 nově oddělených jako díly a+b a díl c , vše v k. ú. a obci Rouchovany. Vlastní zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 26. 7. 2017 až 28. 8. 2017.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky dle materiálu ZK-05-2017-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat nově oddělené pozemky zastavěné chodníky do vlastnictví obce. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 1342/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-24-2017-47, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč souhlasí s darováním pozemků.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2017-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
schvaluje
dodatek č. 1601 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-27, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz