Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-24

ZK-05-2017-24.doc  ZK-05-2017-24pr01.doc  ZK-05-2017-24pr02.doc  ZK-05-2017-24pr03.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíZK-05-2017-24
NázevPředání nemovitých věcí do hospodaření příspěvkových organizací kraje
Zpracoval P. Kolář
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná o předání nově pořízených nemovitých věcí do hospodaření příspěvkových organizací kraje.
Odbor majetkový zajistil v souladu se schválenými rozpočty výstavbu tří nových trafostanic pro napájení nemovitostí ve vlastnictví kraje, které jsou užívány příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina. Pořízením nových trafostanic byl odstraněn problém odběru elektřiny z napěťové hladiny NN a účtované jako odběr z napěťové hladiny VN - tzv. falešných B odběrů - odběrů elektrické energie z VN prostřednictvím trafostanic ve vlastnictví distributorů. Takový odběr je pro odběratele cenově výhodný, avšak v současné době již neodpovídá věcným a legislativním podmínkám pro uplatnění cen za distribuci elektřiny. Pokud tedy odběratel po 30. 9. 2016 chce zachovat pro něj cenově výhodnější odběr elektřiny z napěťové hladiny VN, musí na své náklady zajistit změnu technického připojení odběrného místa - pořízení vlastního transformátoru nebo trafostanice. Pořízením vlastních trafostanic je zajištěn nadále výhodnější tarif pro PO, přičemž návratnost investic se pohybuje kolem 3 let.
Pořízené trafostanice jsou v současné době vedeny na majetkových účtech kraje a je potřebné je předat do hospodaření jednotlivých PO.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje schválit dodatky Zřizovacích listin
* Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
* Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
* Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč,
kterými budou nově pořízené trafostanice předány k hospodaření těchto příspěvkových organizací.
StanoviskaRada kraje usnesením 1492/26/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
* dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2017-39, př. 1;
* dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2017-39, př. 2;
* dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-26-2017-39, př. 3.

OSV nemá připomínky k navrhovanému usnesení.

OŠMS nemá k materiálu připomínky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-24, př. 1;
* dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-24, př. 2;
* dodatek č. 15 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-05-2017-24, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz