Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-22

ZK-05-2017-22.doc  ZK-05-2017-22pr01.doc  ZK-05-2017-22pr02.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíZK-05-2017-22
NázevDarování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
Zpracoval M. Slánský
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků pod chodníky obci Kundratice.
Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina.
Obec Kundratice provedla stavbu chodníků v obci Kundratice podél silnice č. III/36044, čímž se zlepšila dopravní a bezpečnostní situace. Stavbou byly dotčeny nově utvořené pozemky par. č. 778/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 a par. č. 778/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 248 m2, dle neměřického záznamu č. 202, který oparceloval díly z geometrického plánu č. zák. 168/162/2012. Nově utvořené pozemky vznikly z původního pozemku par. č. 778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice.
Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 135 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Velké Meziříčí a jejich správou je pověřena příspěvková organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat obci Kundratice nově utvořené pozemky par. č. 778/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 a par. č. 778/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 248 m2, dle neměřického záznamu č. 202, který oparceloval díly z geometrického plánu č. zák. 168/162/2012. Nově utvořené pozemky vznikly z původního pozemku par. č. 778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice.
Záměr darovat výše uvedené pozemky dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30-ti dnů na úřední desce krajského úřadu byl ke dni konání tohoto zastupitelstva splněn.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem výše uvedené pozemky do vlastnictví obce Kundratice a schválit dodatek Zřizovací listiny pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s darováním souhlasí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství s darováním souhlasí.

Usnesením č. 1261/23/2017/RK rada kraje schválila zveřejnění záměru darovat výše uvedené pozemky obci Kundratice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést pozemky darem.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem, nově utvořené pozemky par. č. 778/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 a par. č. 778/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 248 m2, dle neměřického záznamu č. 202, který oparceloval díly z geometrického plánu č. zak. 168/162/2012 - nově utvořené pozemky vznikly z původního pozemku par. č. 778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice;
schvaluje
Dodatek č. 1597 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-22, př. 1.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz