Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-20

ZK-05-2017-20.doc  ZK-05-2017-20pr01.doc  ZK-05-2017-20pr02.doc  ZK-05-2017-20pr03.doc  ZK-05-2017-20pr04.pdf  ZK-05-2017-20pr04a.pdf  ZK-05-2017-20pr05.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíZK-05-2017-20
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků po stavební akci III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu , jejímž investorem byl Kraj Vysočina. Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2016. Geometrický plán, kterým byla stavba zaměřena, je v současné době již zapsán v katastru nemovitostí.
Na základě smluv, které byly s vlastníky uzavřeny v rámci majetkoprávní přípravy stavby pro pozemky dotčené trvalým záborem, je třeba nyní pozemky majetkoprávně vypořádat a uzavřít smlouvu kupní (fyzické osoby) a dále pak smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí s ČR - Státní pozemkový úřad.
Pozemky určené k úplatnému převodu do vlastnictví kraje jsou obsahem materiálu
ZK-05-2017-20, př. 1, materiál ZK-05-2017-20, př. 2 obsahuje návrh smlouvy o bezúplatném převodu z vlastnictví státu.
Kupní cena je navrhována ve výši 100 Kč/m2. Pozemky jsou evidovány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod na příslušných listech vlastnictví pro katastrální území Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-20, př. 1 v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy za kupní cenu 100 Kč/m2 a rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemek dle materiálu ZK-05-2017-20, př. 2 v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ 013 12 774.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt úplatně pozemky z vlastnictví fyzických osob a nabýt bezúplatně pozemek z vlastnictví SPÚ.
Kupní smlouvy nejsou předkládány jako příloha tohoto materiálu, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaRada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky úplatným i bezúplatným převodem svým usnesením č. 1420/25/2017/RK ze dne 8. 8. 2017.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu a obci Dlouhá Ves v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-20, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za cenu 100 Kč/m2;
* nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 409/11 v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu a obci Dlouhá Ves o výměře 176 m2 z vlastnictví České republiky - a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ 013 12 774 dle smlouvy dle materiálu
ZK-05-2017-20, př. 2;
schvaluje
dodatek č. 1594 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-20, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz