Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-19

ZK-05-2017-19.doc  ZK-05-2017-19pr01.doc  ZK-05-2017-19pr02.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-05-2017-19
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Důl
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření darovací smlouvy na pozemek nacházející se mimo těleso silnice III/1296 po dokončení stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3 .
Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství byl v roce 2015 investorem stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3 . Vlastní akce spočívala v demolici původního mostního objektu a ve výstavbě nového prefabrikovaného přesypaného objektu s tenkostěnnou obloukovou konstrukcí se světlostí 6,00 m a celkovou šířkou mostu 27,59 m. Dále došlo k rozšíření násypového tělesa před a za mostem a k rekonstrukci komunikace před a za mostem v celkové délce 152 m. Kolaudační souhlas pro uvedenou stavbu byl vydán dne 3. 3. 2016.
Po dokončení stavby byly ke kolaudaci vyhotoveny geometrické plány č. 91-214/2015 v k. ú. Důl a č. 197-214/2015 v k. ú. Pošná, které identifikovaly pozemky zastavěné výše uvedenou stavbou, a také část pozemků zastavěných stávajícím tělesem silnice. Oba geometrické plány jsou již zapsány v katastru nemovitostí.
Na základě GP č. 91-214/2015 v k. ú. Důl OM zjistil, že část původního pozemku par. č. 594/3, nově označená jako pozemek par. č. 594/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 559 m2 se nachází mimo těleso silnice III/1296. Tento pozemek je vlastnictví Kraje Vysočina. Okolní pozemky jsou ve vlastnictví obce Důl a fyzické osoby. Na části pozemku se nachází autobusová zastávka ve vlastnictví obce, která však v katastru nemovitostí není zapsána. Protože obec Důl darovala pozemky zastavěné silnicí III/1296 do vlastnictví kraje v obdobné výměře, starosta obce požádal o darování tohoto pozemku do vlastnictví obce Důl.
Usnesením č. 0711/14/2017/RK ze dne 18. 4. 2017 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 594/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 559 m2 v k. ú. a obci Důl do vlastnictví obce Důl. Vlastní zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 26. 4. 2017 až 29. 5. 2017.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 594/4 v k. ú. Důl z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Důl a schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV.
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
Tento materiál předpokládá rozhodnout převést darem pozemek do vlastnictví obce Důl.
StanoviskaUsnesením č. 0711/14/2017/RK ze dne 18. 4. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 594/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 559 m2 v k. ú. a obci Důl z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Důl;

KSÚSV, pracoviště Pelhřimov souhlasí s navrženým převodem.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 594/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 559 m2 v k. ú. a obci Důl z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Důl;
schvaluje
dodatek č. 1593 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-19, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz