Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-18

ZK-05-2017-18.doc  ZK-05-2017-18pr01.pdf  ZK-05-2017-18pr01a.pdf  ZK-05-2017-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-05-2017-18
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Zpracoval P. Kolář
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku do vlastnictví města Pelhřimov.
Kraj Vysočina požádal město Pelhřimov o darování pozemků, které město vlastnilo v areálu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v Pelhřimově. Město Pelhřimov následně požádalo o darování několika pozemků z vlastnictví kraje do vlastnictví města. Vzájemné darování předmětných pozemků bylo na základě usnesení zastupitelstev kraje a města realizováno až na část jednoho městem žádaného pozemku, který bylo nutné před darováním do vlastnictví města geometrickým plánem oddělit. Město Pelhřimov dne 7. 6. 2017 dodalo geometrický oddělovací plán, kterým se z pozemku par. č. 3486/1 v k. ú. Pelhřimov odděluje pozemek par . č. 3486/2 o výměře 1 085 m2. Jedná se o pozemek podél silnice III/12925, který není zastavěn touto pozemní komunikací a je pro kraj nepotřebný. Město žádá o jeho bezúplatný převod do svého vlastnictví.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti města Pelhřimov vyhovět a převod pozemku par. č. 3486/2 o výměře 1 085 m2 v k.ú. Pelhřimov odděleného geometrickým plánem č. 4735-216/2017 realizovat formou darovací smlouvy. Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upraven rozsah majetku předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o převodu předmětného z vlastnictví kraje do vlastnictví města a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým se pozemek vyjme z hospodaření této příspěvkové organizace.
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaRada kraje usnesením 1262/23/2017/RK rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 3486/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 085 m2 v k. ú. Pelhřimov odděleného geometrickým plánem č. 4735-216/2017 z pozemku par. č. 3486/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimova doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3486/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 085 m2 v k. ú. Pelhřimov oddělený geometrickým plánem
č. 4735-216/2017 z pozemku par. č. 3486/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.

KSÚSV vyslovila souhlas s převodem části pozemku par. č. 3486/1 po geometrickém zaměření silnice. Zaměření pozemku proběhlo za účasti zástupců KSÚSV.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 3486/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 085 m2 v k. ú. Pelhřimov oddělený geometrickým plánem č. 4735-216/2017 z pozemku par. č. 3486/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
schvaluje
dodatek č. 1569 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-18, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz