Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-16

ZK-05-2017-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíZK-05-2017-16
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
Zpracoval V. Eisová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0082/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče , v mezidobí byl projekt přejmenován na Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP (dále jen Projekt ), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, (dále jen nemocnice ), předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP ) v rámci 31. výzvy. V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0396/05/2016/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 44 338 030 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací první etapy Projektu.
Smlouva o zápůjčce je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021 s tím, že Nemocnice je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2021.
Zápůjčka byla Nemocnici poskytnuta na základě předložené žádosti v celkové výši 44 338 030 Kč.
Dne 4. 8. 2017 byla na účet Kraje Vysočina vrácena část půjčených peněžních prostředků ve výši 27 772 494,75 Kč odpovídající částce způsobilých výdajů, které vydlužitel vynaložil na realizaci první etapy Projektu. První část ve výši 11 855 580 Kč byla Nemocnicí vrácena v prosinci 2016. Zbývající část zápůjčky ve výši 4 709 955,25 Kč je povinen vydlužitel vrátit nejpozději do 31. 12. 2021.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě splátky zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě ve výši 27 772 494,75 Kč poskytnuté na realizaci první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče .

Rada kraje projednala materiál usnesením č. 1460/26/2017/RK na 26. jednání rady kraje
dne 22. 8. 2017.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 27 772 494,75 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz