Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-15

ZK-05-2017-15.doc  ZK-05-2017-15pr01.pdf  ZK-05-2017-15pr02.pdf  ZK-05-2017-15pr03.pdf  ZK-05-2017-15pr04.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-05-2017-15
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na pořízení SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) podala žádost o pomoc při zajištění finanční spoluúčasti na pořízení nového systému SPECT/CT dle materiálu
ZK-05-2017-15, př. 1.
Jedná se o náhradu za SPECT/CT PHILIPS PRECEDENCE 6, které je v provozu od září roku 2008 a opravy jsou v tuto chvíli, vzhledem ke stáří systému, nerentabilní.
V současné ekonomické situaci není v silách nemocnice obměnu financovat z vlastních zdrojů. Nyní byla provedena udržující oprava tak, aby systém zůstal v provozu. Provedená oprava nezaručuje dlouhodobou činnost a předvídatelně v horizontu měsíců si udržení technologie vyžádá další i několikamilionové investice. Protože SPECT/CT je povinným vybavením pro komplexní onkologické centrum, je pořízení nového systému nevyhnutelné, pokud chce nemocnice zachovat statut komplexního onkologického centra. Pořízení systému navazuje na projekt pracoviště PET/CT a do budoucna by umožnilo postupně převést část vyšetření v nukleární medicíně na jihlavské pracoviště. Již teď nemocnice zajišťuje péči v této oblasti pro větší část pacientů z okresu Třebíč.
Předpokládané náklady na pořízení SPECT/CT se dle orientačního průzkumu trhu pohybují okolo 18 mil. Kč.
Detailní popis investičního záměru je uveden v příloze ZK-05-2017-15, př. 2.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje podílet se na financování pořízení SPECT/CT a doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investičního příspěvku pro nemocnici ve výši 30 % celkové pořizovací ceny přístroje, maximálně však ve výši 5 400 000 Kč a poskytnutí zápůjčky ve výši 40 % pořizovací ceny přístroje, maximálně však ve výši 7 200 000 Kč.
Zbývající část pořizovací ceny přístroje si bude hradit nemocnice z vlastních zdrojů.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční příspěvek v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina a změnu závazného ukazatele Investiční příspěvek u nemocnice.
Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí investičního příspěvku zřizovateli.
Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude nemocnici v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 je 18 114 tis. Kč.

Odbor informatiky: Dotace i zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01954-36, O01990-05 (ZK-05-2017-15, př. 3).

Rada kraje projednala materiál usnesením č. 1395/25/2017/RK na 25. jednání rady kraje dne 8. 8. 2017.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 400 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 5 400 000 Kč,
* zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2017 o částku 5 400 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT s tím, že příspěvek bude poskytnut maximálně do výše 30% celkové pořizovací ceny přístroje;
* převod finančních prostředků ve výši 7 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 7 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT dle materiálu ZK-05-2017-15, př. 4.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2020
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz