Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-14

ZK-05-2017-14.doc  ZK-05-2017-14pr01.pdf  ZK-05-2017-14pr02.pdf  ZK-05-2017-14pr03.pdf  ZK-05-2017-14pr04.pdf  ZK-05-2017-14pr05.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-05-2017-14
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
Zpracoval V. Fialková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0082/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče , v mezidobí projekt přejmenován Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP (dále jen Projekt ) Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, (dále jen nemocnice ) předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP ) a zároveň také usnesením č. 0198/03/2016/ZK a č. 0082/02/2016/ZK schválilo:
- finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat první a druhou etapu Projektu v celkové výši 99 mil. Kč poskytnutím zápůjčky z rozpočtu kraje, včetně závazku průběžné úhrady nákladů Projektu tak, aby kryly postupně nabíhající náklady předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného regionálního operačního programu za předpokladu, že bude Projekt doporučen k financování (poskytnutí dotace).
Nemocnice podala v rámci schváleného Projektu žádost o podporu v celkové předpokládané hodnotě 98,9 mil. Kč. Žádost byla řídícím orgánem IROP schválena. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uvedeno v materiálu ZK-05-2017-14, př. 1; Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou obsaženy v materiálu ZK-05-2017-14, př. 2.
Cílem projektu je rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Projekt je zaměřen na zřízení pracoviště magnetické rezonance, nákup skeneru 1,5 T, zřízení nového pracoviště NIP a modernizace zdravotnických přístrojů nemocnice, které bude sloužit pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.
Podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů akce. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů nemocnice.
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0396/05/2016/ZK schválilo poskytnutí zápůjčky pro nemocnici v celkové výši 44 338 030 Kč na předfinancování první etapy Projektu. Součástí zápůjčky bylo i předfinancování výdajů na zhotovení projektové dokumentace a stavební práce související se zřízením pracoviště magnetické rezonance ve výši 11 855 580 Kč, které však byly v rámci administrace projektu zahrnuty mezi nezpůsobilé výdaje Projektu. Na základě žádosti nemocnice rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0396/05/2016/ZK a č. 0573/08/2016/ZK financovat tyto nezpůsobilé výdaje Projektu poskytnutím investičního příspěvku ve výši 11 855 580 Kč, současně bylo nemocnici uloženo uhradit splátku zapůjčených prostředků pro shora uvedené účely ve výši 11 855 580 Kč na účet kraje. Tyto prostředky nemocnice v prosinci roku 2016 vrátila a aktuální stav neuhrazené zápůjčky na předfinancování první etapy Projektu činí 32 482 450 Kč.
Nemocnice předložila odboru zdravotnictví prostřednictvím Portálu PO žádost o předfinancování druhé etapy Projektu schváleného v rámci IROP zápůjčkou dle materiálu ZK-05-2017-14, př. 3.
Dle této žádosti nemocnice je potřeba schválit smlouvu o zápůjčce pro nemocnici na předfinancování druhé etapy Projektu ve výši celkových předpokládaných výdajů 66 400 000 Kč. Tato pravomoc je v působnosti Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Návrh řešení Na základě předložené žádosti nemocnice navrhl odbor zdravotnictví radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí zápůjčky pro nemocnici na předfinancování druhé etapy Projektu spolufinancovaného z IROP v celkové výši 66 400 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Odbor informatiky: Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace: O01990-04 (materiál ZK-05-2017-14, př. 4).

Rada kraje projednala materiál usnesením č. 1305/24/2017/RK na 24. jednání rady kraje dne 25. 7. 2017.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací druhé etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP dle materiálu ZK-05-2017-14, př. 5;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 66 400 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 66 400 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz