Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-10

ZK-05-2017-10.doc  ZK-05-2017-10pr01.pdf  ZK-05-2017-10pr01upr1.pdf  ZK-05-2017-10pr02.pdf  ZK-05-2017-10pr03.pdf  ZK-05-2017-10pr04.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíZK-05-2017-10
NázevDotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV - GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok 2016 a následující roky dotační program Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic. Dotace jsou poskytovány na základě Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí . Návrh podmínek Programu byl připraven na základě jednání se zástupci krajů. Dotace činí maximálně 50 % nákladů z celkové ceny projektu. Maximální cena projektu pro účely Programu je v případě dopravních automobilů 900 000 Kč (max. dotace 450 000 Kč) a při rekonstrukci nebo výstavbě požární zbrojnice pak 9 000 000 Kč (max. dotace 4 500 000 Kč). MV - GŘ HZS ČR doporučilo krajům, aby obce při realizaci uvedených projektů rovněž finančně podpořily. Výše příspěvku byla projednána na Asociaci krajů ČR a je doporučena optimálně ve výši 2/3 přiznané státní dotace od MV - GŘ HZS ČR.
Doporučením MV - GŘ HZS ČR se zabývalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 2. 2. 2016. Usnesením č. 0008/01/2016/ZK se zastupitelstvo kraje zavázalo finančně podpořit obce, které uspějí se žádostí o dotaci z Programu MV - GŘ HZS ČR, a v jednotlivých případech poskytnout obcím dotaci ve výši 2/3 přiznané státní dotace. Maximální celková částka, která by mohla být z rozpočtu kraje vyplacena v roce 2017, se odvíjí od celkové výše dotace schválené MV - GŘ HZS ČR na rok 2017 (31 mil Kč) a od počtu žádostí obcí, nejvíce však 21 mil Kč.
V Programu je na rok 2017 evidováno z Kraje Vysočina 200 obcí žádajících o dopravní automobil. MV - GŘ HZS ČR po vyhodnocení žádostí přidělilo dotaci na dopravní automobil 69 obcím. Dotace byla rozdělována dle počtu získaných bodů až do vyčerpání finančních prostředků. Obce žádaly i o dotace na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic, ale ty nejsou pro rok 2017 v Kraji Vysočina z Programu poskytovány.
Některé obce, které byly úspěšné se žádostí o státní dotaci na dopravní automobil, využily usnesení zastupitelstva a podaly žádost o dotaci z rozpočtu kraje ve výši 2/3 přiznané státní dotace (1/3 celkové ceny projektu, max. 300 000 Kč). Tyto žádosti projednalo zastupitelstvo kraje a usneseními č. 0011/01/2017/ZK, č. 0085/02/2017/ZK a č. 0238/04/2017/ZK bez výhrad schválilo. Celková výše dotací těmto obcím činí 14 322 666 Kč. Jednalo se o žádosti došlé do 30. 5. 2017. Po tomto datu požádalo kraj o dotaci na dopravní automobil dalších 12 obcí, které mají rovněž schválenou státní dotaci. Seznam obcí a částky, o které žádají je v mat. ZK-05-2017-10, př. 1. Celkem obce žádají o 3 600 000 Kč. Dvě obce požádaly kraj o vyšší dotaci, než je maximální částka poskytována krajem, a proto jsou pro ně navrženy dotace pouze v této max. výši (300 000 Kč). Již schválené a nyní navržené dotace činí v součtu 17 922 666 Kč. Z celkového počtu 69 možných bylo do 20. 8. 2017 předloženo 59 žádostí.
Pro srovnání v roce 2016 uzavřel kraj smlouvu o dotaci na dopravní automobil s 55 obcemi v celkové výši 16 316 986 Kč.
Město Brtnice, které již má s krajem uzavřenu smlouvu na dotaci na dopravní automobil, se na kraj obrátilo s žádostí o prodloužení termínu pro čerpání dotace (ZK-05-2017-10, př. 3). Původní záměr ze strany MV - GŘ HZS ČR byl, aby se projekty obcí realizovaly a státní dotace čerpaly vždy v daném rozpočtovém roce. V návaznosti na to byly stanoveny i termíny pro dotace poskytované krajem. Avšak vlivem skokového navýšení poptávky po dopravních automobilech (nejen z Kraje Vysočina) nejsou prodejci vždy schopni dodat požadované množství v potřebných termínech. Dodání ztěžují i specifické požadavky na technické vybavení automobilů plynoucí z určení, k jakému jsou vozidla určena (vybavení jednotky PO). Termín dodání automobilu se tak v některých případech posouvá do následujícího roku. To je i případ města Brtnice, které se dostalo do pozice, kdy ne vlastní vinou není schopno dodržet termín uvedený ve smlouvě na dotaci uzavřenou s Krajem Vysočina. Město Brtnice žádalo o posunutí termínů i v případě státní dotace a MV - GŘ HZS ČR jeho žádosti vyhovělo.
Návrh řešení 1. Na základě výše uvedeného se doporučuje podpořit obce, které byly úspěšné se svými žádostmi o státní dotaci z Programu MV - GŘ HZS ČR na pořízení dopravního automobilu a poskytnout jim dotaci z rozpočtu kraje v celkové výši 3 600 000 Kč dle materiálu ZK-05-2017-10, př. 2. Dotace je v jednotlivých případech navržena ve výši 2/3 státní dotace, což činí maximálně 300 000 Kč (1/3 celkové ceny projektu). Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.
2. Navrhuje se schválit žádost města Brtnice o prodloužení termínu realizace projektu (nákupu dopravního automobilu) a uzavřít dodatek smlouvy s novými termíny realizace. Termíny jsou navrženy tak, aby odpovídaly termínům realizace pro státní dotace, tj. do 30. 6. 2018 (ZK-05-2017-10, př. 4). Dodatek mění pouze termíny realizace a předložení vyúčtování, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1534/27/2017/RK doporučuje zastupitelstvu rozhodnout:
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-27-2017-12, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2017-12, př. 2;
* uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-27-2017-12, př. 4;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 3 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 600 000 Kč.

Odbor Informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02247.

Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 22. 8. 2017 činí 62 980 tis. Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-05-2017-10, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2017-10, př. 2;
* uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-05-2017-10, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 3 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 600 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 8. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz