Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-08

ZK-05-2017-08.doc  ZK-05-2017-08pr01.doc  ZK-05-2017-08pr02.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-05-2017-08
NázevZáměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina
Zpracoval P. Kolář, I. Šmídová
Předkládá J. Běhounek, Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuJedná se o záměr dostavby sídla Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Krajský úřad Kraje Vysočina je v současné době dislokován na čtyřech místech na území města Jihlavy. Tato situace se vyvíjela postupně s ohledem na rozšiřující se působnost kraje jak v oblasti přenesené působnosti, tak v oblasti působnosti samostatné. Výstavbu sídla pro nově vznikající Kraj Vysočina zajišťoval tehdejší Okresní úřad v Jihlavě v místě původních kasáren na adrese Žižkova 57. Již při dokončování stavby bylo zřejmé, že prostory budou pro zajištění všech úkolů kraje nedostatečné a byly hrubě podceněny reálné potřeby prostor pro pracovníky krajského úřadu. Prostory pro samosprávné orgány byly dimenzovány dostatečně. Počty zaměstnanců krajského úřadu postupně s narůstajícím rozsahem činností rostly až na nynějších 455. Nedostatečné prostory byly postupně řešeny nákupem (Žižkova 16) a stavebními úpravami dalších budov ve vlastnictví kraje (Seifertova 24 a 26, Věžní 28, Žižkova 57 budova D) pro potřeby krajského úřadu.
Současný stav dislokace a počtu pracovníků je následující:
Lokalita/Budova Počty zaměstnanců + členů samosprávy Odbory Žižkova 57 budova A 46 + 9 OSH, oddHS, oddOSČ Žižkova 57 budova B 22 OKPPCR, oddŘLZ Žižkova 57 budova C 165 OÚPSŘ, OŽPZ, MO, ODSH, EO, oddPaKŽÚ, oddVNK, GŘ Žižkova 57 budova D 94 OI, OAPŘ, OSV, oddIA, oddOSČ, OZ Žižkova 16 35 ORR Seifertova 24 32 OŽPZ Seifertova 26 24 OK Věžní 28 37 OŠMS Tento stav způsobuje řadu problémů organizačních, provozních, generuje některé neefektivní provozní výdaje a do budoucna lze očekávat zvýšené výdaje spojené s údržbou, opravami popř. investicemi do mnoha budov. Naléhavá je potřeba řešení situace odboru regionálního rozvoje, jehož pracoviště na adrese Žižkova 16 je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, odstranění nevyhovujícího stavu je problematické a zjevně neekonomické. Výstavbou nové budovy by bylo současně možné řešit umístění odboru školství, mládeže a sportu (komplikace s velkou vzdáleností od hlavního areálu - sídla kraje), odboru životního prostředí a zemědělství (rozdělení odboru na dvě vzdálená pracoviště není optimální pro řízení a výkon celého útvaru) a odboru kontroly (stísněné prostory pracoviště). Rovněž současné přetížení budovy C je neudržitelné (budova byla projektována pro 116 pracovníků a v současné době je zde umístěno 165 pracovníků, jsou zde výrazně nedodržovány plošné standardy a normy, podmínky pro práci jsou v některých podlažích neúnosné). Jako méně naléhavé by bylo možné řešit dislokaci příspěvkových organizací Projektová kancelář Kraje Vysočina, Vysočina Tourism nebo Vysočina Education.
Nedostatečnými prostorovými podmínkami krajského úřadu se zabývala rada kraje již v roce 2004 a na základě jejího rozhodnutí byla pořízena urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren kpt. Otakara Jaroše nacházejícího se proti budově C krajského úřadu přes ulici Na Skalce, který je ve vlastnictví kraje. V lednu roku 2009 byla pořízena projektová dokumentace pro dostavbu nové budovy krajského úřadu umístěné v prostoru bývalých kasáren kpt. Otakara Jaroše. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, avšak k realizaci nedošlo. Vydaná povolení již nejsou platná. Projekt řešil v souladu se zadáním administrativní budovu s počtem 238 míst, částečným podsklepením bez vnitřních parkovacích stání. Základní výkresy budou na jednání zastupitelstva kraje k dispozici.
Návrh řešení Výše uváděná fakta a argumenty jsou stručným shrnutím historie a potřeb jako podklad k rozhodnutí o dalším řešení této záležitosti.
Pracovní skupina se k této záležitosti několikrát sešla, diskutovala problém a projednala ho s grémiem ředitele. Návrh řešení vychází ze zpracované projektové dokumentace z roku 2009. Tato dokumentace je stále vhodným základním východiskem pro návrh řešení. Projektová dokumentace by musela být částečně přepracována. Byly zpracovány okruhy potřebných změn z hlediska potřeb krajského úřadu - bodově viz materiál ZK-05-2017-08, př. 1. Přepracování projektové dokumentace je dále nutné s ohledem na změny v legislativě a to zejména s ohledem na požadavky legislativy na energetickou náročnost budovy, popř. požární bezpečnost a hygienické předpisy. Byl zadán orientační propočet nákladů stavby. Tento propočet indikuje možný rozsah nákladů nejen vlastní stavby administrativní budovy, ale i souvisejících investic a vychází projektové dokumentace z roku 2009. Navíc obsahuje propočet nákladů na případné umístění cca 60 parkovacích stání pod budovou, které se jeví jako nutné s ohledem na dopravní situaci v místě, počty pracovníků krajského úřadu a dalších veřejných institucí v místě, stále narůstající dopravní zatížení lokality nejen s ohledem na zde sídlící úřady, ale i s ohledem na poměrně hustou zástavbu a počet obyvatel. Propočet také indikuje celkový potřebný počet parkovacích stání. Umístěním všech parkovacích stání na povrchu by se náklady mohly snížit o cca 30 mil. Kč, znamenalo by to však zábor dalších ploch pozemků v budoucnu využitelných pro další případnou výstavbu. V této fázi však není možné s jistotou stanovit, zda by byl možný výjezd z celého areálu do ulice Na Skalce a tím eliminovat náklady na rekonstrukci komunikace ulice Bratří Čapků. Orientační propočet nákladů stavby je obsahem materiálu ZK-05-2017-08, př. 2.
Kapacita nové budovy je navržena na cca 230 pracovních míst, které by byly využity pro umístění zaměstnanců kraje, případně některých příspěvkových organizací. Všechna pracoviště mimo sídlo kraje, tj. Žižkova 16, Věžní 28, Seifertova 24, Seifertova 26 by mohla zaniknout, objekty by mohly být nabídnuty k prodeji. Výnos z prodeje je velmi hrubě odhadován na cca 30 mil. Kč. Místo současných 8 pracovišť krajského úřadu, by vznikl v jednom místě areál budov s dostatečnou kapacitou pro umístění celého krajského úřadu. V objektu je možné zřídit 127 kanceláří, 9 zasedacích místností, 12 příručních spisoven a 4 velké spisovny, skladové prostory, technické prostory.
Financování případné výstavby je možné předpokládat během 3 let. Současný pozitivní vývoj daňových příjmů kraje umožňuje předpokládat pokrytí investičních výdajů z rozpočtu kraje. Je možné také prověřit podmínky případného využití vnějších zdrojů - úvěru s rozložením splátek do delšího časového období. Projekční příprava by mohla být zajištěna zhruba během 12-ti měsíců, vlastní realizaci stavby je možné předpokládat v rozmezí cca začátek roku 2019 - konec roku 2020.
StanoviskaRada kraje usnesením 1479/26/2017/RK vzala na vědomí záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálů RK-26-2017-29, RK-26-2017-29, př. 1, RK-26-2017-29, př. 2;
doporučila zastupitelstvu kraje:
* schválit záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálů RK-26-2017-29, RK-26-2017-29, př. 1, RK-26-2017-29, př. 2;
* uložit radě kraje a Krajskému úřadu Kraje Vysočina zahájit přípravu realizace tohoto záměru.

Výstavbu nové budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina podporuje grémium ředitele.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálů
ZK-05-2017-08, ZK-05-2017-08, př. 1, ZK-05-2017-08, př. 2;
ukládá
radě kraje zahájit přípravu realizace tohoto záměru.
Odpovědnost ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz