Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-06

ZK-05-2017-06.doc  ZK-05-2017-06pr01.pdf  ZK-05-2017-06pr02.doc  ZK-05-2017-06pr03.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíZK-05-2017-06
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina požádal Kraj Vysočina o finanční dar z rozpočtu Kraje Vysočina ve prospěch Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
(ZK-05-2017-06, př. 1). Vzhledem ke stávající bezpečnostní situaci, do níž se významně promítá složitá mezinárodní situace a dopady migrace do zemí Evropy, jsou finanční prostředky, se kterými Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina hospodaří, prioritně určeny k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Současně je ale také nezbytné vytvářet a zajistit podmínky pro plnohodnotné zařazení nově nastupujících policistů, kteří posílí početní stavy PČR v našem regionu. Z výše uvedených důvodů žádá ředitel Krajského ředitelství policie o finanční příspěvek ve výši 3 000 000 Kč. Příspěvek hodlá ředitelství využit ke zlepšení pracovních podmínek policistů a zaměstnanců, se zaměřením především na zlepšení standardů pracovního vybavení a prostředí v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Konkrétně na vytvoření podmínek pro výkon služby po linii analytiky služby kriminální policie a vyšetřování, a to k zajištění vybavení pro oblast kybernetické bezpečnosti, které by napomohlo k urychlení procesů při vyšetřování a odstranění zatěžující administrativy.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout z rozpočtu kraje finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina dle materiálu
ZK-05-2017-06, př. 2 ve výši 3 000 000 Kč na podporu činnosti Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Dostatek finančních prostředků znamená pro Policii možnost udržet a dále rozvíjet odpovídající bezpečnostní standardy, což má v konečném důsledku výrazný vliv na bezpečnost obyvatel kraje. Nejen v současné době, ale i v budoucnosti se vlivem vývoje situace v Evropě budou zvyšovat finanční nároky na rozpočet Policie a každá další pomoc napomůže k udržení stávajících standardů. Nehledě na to, že finanční dar Polici ze strany kraje není jen podpora finanční, ale představuje i významnou podporu morální.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1476/26/2017/RK doporučuje zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu RK-26-2017-26, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč.

Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 62 980 tis. Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O02245.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu ZK-05-2017-06, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč.
OdpovědnostOSH, OE
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz