Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-04

ZK-05-2017-04.doc  ZK-05-2017-04pr01.xls  ZK-05-2017-04pr02.pdf  ZK-05-2017-04pr03.doc  ZK-05-2017-04pr04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-05-2017-04
NázevVýbor pro národnostní menšiny
Zpracoval Z. Kadlec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuDle oficiálních výsledků posledního sčítání lidu žije v Kraji Vysočina 40 710 občanů (tj. 8,05 %) hlásících se k jiné než české národnosti z celkového počtu 505 562 občanů.
Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů kraje hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny, pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny. Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin.
O zřízení výboru požádala organizace Moravské srdce, z.s., a to dopisem dne 18. 4. 2017 (ZK-05-2017-04, př. 2)
Dne 10. 1. 2017 vydal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předseda Rady vlády pro národnostní menšiny pan Jan Chvojka stanovisko k problematice pod č j.: 24186/2016-KRP (ZK-05-2017-04, př. 3). Ze stanoviska vyplývá přinejmenším velmi silná pochybnost o tom, zda je možné považovat Moravany za národnost, tedy také za národnostní menšinu v rámci České republiky. Pan ministr dochází k jednoznačnému závěru, že moravská národnost neexistuje, toto tvrzení opírá o argumentaci hodnou zřetele.
Návrh řešení Hejtman Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina: nezřídit Výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina pro národnostní menšiny, nejmenovat předsedu a členy tohoto výboru.
Dle § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona, vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání č. 24/2017 konaném dne 25. 7. 2017doporučila zastupitelstvu kraje nezřídit Výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina pro národnostní menšiny a nejmenovat předsedu, a členy tohoto výboru. Usnesení č. 1313/24/2017/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
nezřizuje
Výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina pro národnostní menšiny;
nejmenuje
předsedu, a členy tohoto výboru.
Odpovědnost hejtman, OSH
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz