Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-03

ZK-05-2017-03.doc  ZK-05-2017-03pr01.xls  ZK-05-2017-03pr02.xls  ZK-05-2017-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-05-2017-03
NázevInformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Zpracoval3 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2017 dne 12. 9. 2017 zpracovali: vedoucí odborů a samostatných oddělení, D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuA) Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:

Rada kraje v období od 20. 6. do 1. 9. 2017 projednávala na svém zasedání konaném dne 27. 6. 2017 změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2017 na 455 zaměstnanců (usnesení číslo 1227/22/2017/RK).
Jednalo se o schválení tří pracovních míst na odboru regionálního rozvoje, oddělení grantových programů, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020. Navýšení bylo realizováno z důvodu potřeby zajištění administrativních kapacit pro administraci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.
Související náklady spojené s realizací projektu budou (včetně nákladů na platy zaměstnanců a souvisejících odvodů) plně hrazeny z rozpočtu projektu. Neuznatelným nákladem projektu je příděl do sociálního fondu, bonusy zaměstnavatele.
Současně rada kraje vzala na vědomí informaci o prodloužení využití 3 již dříve (materiál RK-36-2015-50, usnesení č. 2165/36/2015) dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu pro realizaci Kotlíkových dotací, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020.
Podrobný popis schválených pracovních míst včetně zdůvodnění potřebnosti jejich schválení je uveden v materiálu RK-22-2017-73.
V daném období došlo k personální změně na pozici vedoucí Oddělení dopravy Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Důvodem této změny byla potřeba obsazení uvedené vedoucí pozice po ukončení pracovního poměru Ing. Ludmilou Sedlákovou, a to na základě její vlastní žádosti. Na pracovní pozici vedoucí oddělení dopravy bylo vyhlášeno výběrové řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledků výběrového řízení ředitel krajského úřadu jmenoval do funkce vedoucího oddělení s účinností od 1. 9. 2017 Ing. Bc. Pavla Hamáčka.
Organizační struktura krajského úřadu uvedená v příloze č. 1 tohoto materiálu
(ZK-05-2017-03, př. 1) je dle stavu ke dni 1. 9. 2017. Tabulkových pracovních míst je na krajském úřadě ve sledovaném období 455, z toho obsazených k 1. 9. 2017 je 446 pracovních míst. Na obsazení ostatních 9 pracovních míst buď probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců anebo jsou v přípravě jednání o obsazení míst, vyhlášení výběrových řízení.
Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 25. 8. 2017.
Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-05-2017-03, př. 2).
Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php


B) Informace týkající se činnosti krajského úřadu:

Textová informace o hlavních záležitostech zpracovávaných Krajským úřadem Kraje Vysočina za období od 20. 6. 2017 do 25. 8. 2017 s výhledem do 12. 9. 2017 je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-05-2017-03, př. 3).
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz