Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-02

ZK-05-2017-02.doc  ZK-05-2017-02pr01.doc  ZK-05-2017-02pr01upr1.doc  ZK-05-2017-02pr02.doc  ZK-05-2017-02pr03.doc  ZK-05-2017-02pr04.doc  ZK-05-2017-02pr05.doc  ZK-05-2017-02pr06.doc  ZK-05-2017-02pr07.doc  ZK-05-2017-02pr08.doc  ZK-05-2017-02pr09.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíZK-05-2017-02
NázevZpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017
Zpracoval J. Běhounek, K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuPodle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti. Na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2017, které se konalo dne 20. 6. 2017, byly v rámci předložené zprávy o činnosti rady kraje projednány zápisy ze zasedání rady kraje č. 15/2017 až 19/2017.
Odboru sekretariátu hejtmana byl zadán úkol vypracovat jedenkrát za pololetí přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady kraje. Za první pololetí roku 2017 se uskutečnily celkem 4 zasedání zastupitelstva a 19 zasedání rady kraje. Zastupitelstvo kraje za toto období přijalo celkem 334 usnesení (za předchozí pololetí celkem 264 usnesení), rada kraje 1239 usnesení (za předchozí pololetí celkem 1013).
V příloze 1 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními ZK. Příloha 1 tohoto materiálu rovněž obsahuje návrhy, jak u těchto částečně nesplněných nebo dosud nerealizovaných usnesení dále postupovat.
Návrh řešení Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Ověřený zápis je zveřejňován na webových stránkách Kraje Vysočina. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 20/2017 až 26/2017 jsou přílohami tohoto materiálu. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.
Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2017-02, př. 1.
StanoviskaK nerealizovaným usnesením byla vyžádána stanoviska pracovníků a pracovišť, kterým zastupitelstvo kraje uložilo splnění. Stanoviska jsou obsahem přílohy 1 tohoto materiálu.

Rada kraje na svém zasedání č. 26/2017 dne 22. 8. 2017 vzala na vědomí Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2017 dle materiálu RK-26-2017-23, př. 2; schválila navrhovaná řešení dle materiálu RK-26-2017-23, př. 2; doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017 dle materiálu RK-26-2017-23, př. 1 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu
RK-26-2017-23, př. 1 (usnesení rady kraje č. 1473/26/2017/RK).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
* zprávu o činnosti rady kraje;
* Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017 dle materiálu ZK-05-2017-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2017-02, př. 1.
Odpovědnost rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz