Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2016-129

ZK-05-2016-129.doc  ZK-05-2016-129pr01.pdf
Číslo materiálu129
Číslo jednacíZK-05-2016-129
NázevDodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a Předfinancování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV
Zpracoval J. Bína, M. Pospíchalová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady č. 0313/07/2016/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na 3. jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 1. 12. 2015. Po schválení žádosti řídícím orgánem bude projekt financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 185 900 000 Kč. Projekt je realizován od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019, přičemž vlastní financování sociálních služeb bude probíhat od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.
Smlouva o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu byla schválena Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne
10. 5. 2016 usnesením č. 0261/03/2016/ZK. Dle Čl. 19 odst. 3) lze změny této smlouvy provádět pouze formou písemných dodatků. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-28-2016-26, př. 1 řeší především vypuštění odpisu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z nezpůsobilých výdajů (nově umožňuje Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také nepřímými náklady), upravuje výši druhé části dotace, doplňuje základní povinnost Příjemce o poskytování součinnosti při zpracování evaluačních zpráv a drobná formální doplnění.
První projektová žádost byla podána dne 24. 6. 2016. Dne 22. 7. 2016 jsme byli vyzváni k podání nové žádosti z důvodu doplnění podrobného popisu evaluace. Dle doporučení řídícího orgánu by tato aktivita neměla být realizována týmem projektu, ale externím dodavatelem. Na základě této skutečnosti byla oslovena Projektová kancelář, příspěvková organizace kraje, se kterou v současné době jednáme o podrobném plánu evaluace a s tím souvisejících nákladech na její zpracování. Současně Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zavazujeme Příjemce k poskytování součinnosti, viz výše. Z uvedených důvodů byla zpracována a podána nová žádost doplněná o podrobný popis evaluace.
Prozatím tedy nedisponujeme finančními prostředky, které jsou alokovány pro Kraj Vysočina dle Výzvy k předkládání žádostí. Usnesením zastupitelstva č. 0174/02/2016/ZK bylo schváleno předfinancování projektu v celkové max. výši 13 000 000 Kč na období červen a červenec, které jsou nyní téměř vyčerpané. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je upravena výše druhé části dotace ve výši jednoho měsíčního období a zároveň ze Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Čl. 15 odst. 5) vyplývá, že platba za první monitorovací období (1. 6. 2016 - 30. 9. 2016) bude uskutečněna do 30 dnů od podání žádosti o platbu poskytovatelem sociální služby.
Z předfinancování projektu na pětiměsíční období bude hrazena druhá část dotace připadající na jedno měsíční období a vyplaceny žádosti o platbu za první monitorovací období v délce čtyř měsíců.
Návrh řešení Z důvodu finančního zajištění realizace projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zajištění finančních prostředků na zvláštním účtu projektu na financování sociálních služeb žádáme o předfinancování projektu Podpora vybraných služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV. z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů v částce
30 000 000 Kč. Objem prostředků na financování sociálních služeb na jeden měsíc činní cca 6 000 000 Kč (předfinancování na 5 měsíců) a dále jsou v záloze zahrnuty provozní náklady projektu. Prostředky budou pro realizaci projektu uvolňovány dle skutečné potřeby.
StanoviskaUsnesení rady kraje č.1618/28/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu
RK-28-2016-26, př. 1;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV. v celkové výši max. 30 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2016-129, př. 1;
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV. v celkové výši max. 30 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz