Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2016-97

ZK-05-2016-97.doc  ZK-05-2016-97pr01.xls
Číslo materiálu97
Číslo jednacíZK-05-2016-97
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2
Zpracoval K. Kraclová, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016 a jejich zprostředkování právnickým osobám.
Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání:
- zajištěním podpůrných a vyrovnávacích opatření poskytovaných žákům (poskytnutí mzdových prostředků na činnost školních psychologů a školních speciálních pedagogů),
- vytvořením pozice metodika - specialisty ve školském poradenském zařízení.
Rozvojový program není určen pro školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením.
MŠMT rozhodnutím č. MSMT-18435-10/2016-2 přidělilo Kraji Vysočina finanční prostředky
na rozvojový program v celkové výši 1 528 572 Kč pro 10,26 pracovních úvazků.
Do rozvojového programu se přihlásilo 14 právnických osob s celkovým požadavkem
na pokrytí 9,58 pracovních úvazků. Odbor školství, mládeže a sportu na základě předložených žádostí vybral k poskytnutí finanční podpory 14 právnických osob, které jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2016-97, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních
na období září - prosinec 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-97, př. 1.
Nerozdělené finanční prostředky ve výši 100 673 Kč budou vráceny zpět na účet MŠMT.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 23. 8. 2016 usnesením č. 1529/26/2016/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016 v celkové výši 1 427 899 Kč dle materiálu RK-26-2016-91, př. 1;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016 dle tabulky 1 materiálu RK-26-2016-91, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
RK-26-2016-91, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-97, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz