Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2016-91

ZK-05-2016-91.doc  ZK-05-2016-91pr01.xls
Číslo materiálu91
Číslo jednacíZK-05-2016-91
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
Zpracoval A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 a jejich zprostředkování právnickým osobám.
Účelem programu je zajistit dostatečnou odbornou podporu pro realizaci § 16 školského zákona poskytnutím mzdových prostředků na činnost odborných pracovníků včetně zákonných odvodů. Navýšení kapacit lze realizovat buď rozšířením pozic o dalšího pracovníka nebo navýšením úvazků stávajících pracovníků nebo kombinací těchto možností. Program umožní také financování pracovníka zajišťujícího pro školy a školská zařízení zápůjčky učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru.
MŠMT rozhodnutím č. MSMT-13414-10/2016 (ve znění dodatku č. 1) poskytlo kraji finanční prostředky v celkové výši 3 669 141 Kč s účelovým určením pro právnické osoby uvedené v materiálu ZK-05-2016-91, př. 1. Schválené navýšení pracovních úvazků pro odbornou podporu činí celkem 9,3 úvazků. Úvazek administrativního pracovníka činí 0,5.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 dle materiálu ZK-05-2016-91, př. 1.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 7. 6. 2016 usnesením 1085/20/2016/RK ve znění usnesení č. 1316/24/2016 RK ze dne 25. 7. 2016:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 v celkové výši 3 669 141 Kč dle materiálu RK-20-2016-66;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 dle tabulky 1 materiálu RK-20-2016-66, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2016-66, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-91, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz