Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2016-77

ZK-05-2016-77.doc  ZK-05-2016-77pr01.xls  ZK-05-2016-77pr02.pdf  ZK-05-2016-77pr03.pdf
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-05-2016-77
NázevFinancování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
Zpracoval R. Žižka
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu úpravy seznamu projektů, které jsou určeny pro čerpání prostředků z Integrovaného regionální operačního programu (dále jen IROP ) a programu Interreg V-A v rámci rozpočtového období Evropské unie 2014 - 2020 v oblasti dopravní infrastruktury.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0035/01/2015/ZK ze dne 27. 1. 2015 schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2,1 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-01-2015-26, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu. Dále pak svým usnesením č. 0330/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 rozhodlo změnit usnesení č. 0035/01/2015/ZK tak, že materiál ZK-01-2015-26, př. 1 bude nahrazen materiálem
ZK-04-2015-58, př. 1. K další úpravě seznamu projektů došlo usnesením č. 0525/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015, kterým Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo změnit usnesení č. 0330/04/2015/ZK tak, že materiál ZK-04-2015-58, př. 1 byl nahrazen materiálem ZK-06-2015-52, př. 1. K zatím poslední úpravě seznamu projektů došlo usnesením č. 0293/04/2016/ZK ze dne 21. 6. 2016, kterým Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo změnit usnesení č. 0525/06/2015/ZK tak, že materiál ZK-06-2015-52, př. 1 byl nahrazen materiálem ZK-04-2016-22, př. 1.
Návrh úpravy seznamu projektů spočívá v doplnění nových záměrů II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043 a II/347 Čejov - Humpolec dle materiálu ZK-05-2016-77, př. 2.
Předfinancování projektů zajištěné usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0035/01/2015/ZK ze dne 27. 1. 2015 je dostatečné minimálně do konce roku 2017 pro všechny tři skupiny projektů uvedené v materiálu ZK-05-2016-77, př. 1.
Materiál ZK-05-2016-77, př. 3 zobrazuje záměry Kraje Vysočina v oblasti silniční infrastruktury, které leží na síti prioritních komunikací IROP, tj. splňují další z podmínek financování z tohoto dotačního titulu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0293/04/2016/ZK tak, že materiál ZK-04-2016-22, př. 1 bude nahrazen materiálem
ZK-05-2016-77, př. 1.
StanoviskaRada kraje Vysočina svým usnesením č. 1483/26/2016/RK ze dne 23. 8. 2016:
- schválila projektové záměry dle materiálu RK-26-2016-45, př. 2;
- změnila usnesení č. 1057/20/2016/RK tak, že materiál RK-20-2016-39, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-26-2016-45, př. 1;
- doporučila zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0293/04/2016/ZK tak, že materiál ZK-04-2016-22, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-26-2016-45, př. 1.

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení, schválený převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektů v příloze č. 1 zůstává nezměněn.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu. Řešená problematika je v souladu s IROP a projektové záměry jsou uvedeny v RAP.

Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0293/04/2016/ZK tak, že materiál ZK-04-2016-22, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-05-2016-77, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz