Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2016-72

ZK-05-2016-72.doc  ZK-05-2016-72pr01.pdf  ZK-05-2016-72pr01a.pdf  ZK-05-2016-72pr01b.pdf
Číslo materiálu72
Číslo jednacíZK-05-2016-72
NázevTransformace Domova Háj III. - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Chotěboř
Zpracoval J. Mazánková, R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá L. Joukl, P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší výkup nemovitostí v k. ú. Chotěboř za účelem realizace projektu Transformace Domova Háj III. . Odbor majetkový (dále jen OM) řeší nabytí nemovitostí nezbytných pro realizaci výše uvedeného projektu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a ředitelkou Domova Háj. Podmínky plánované výzvy stanovují, že k projektové žádosti žadatel dokládá projektovou dokumentaci do fáze žádosti o stavební povolení a doklad o vlastnictví nemovitosti před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Přípravná fáze projektu, kterou je nutné předfinancovat z vlastních zdrojů, tedy s sebou nese výdaje na zpracování znaleckého posudku, případně geometrické zaměření, výdaje za nákup nemovitosti a zpracování kompletní projektové dokumentace.
Pro realizaci projektu Transformace Domova Háj III. byly vytipovány nemovitosti v Chotěboři, které jsou svojí polohou vhodné pro výstavbu dvou objektů (každý objekt o kapacitě 6 osob) k bydlení klientů s mentálním a kombinovaným postižením, kteří mají střední míru potřebné podpory. Výhodou těchto nemovitostí je především blízkost centra města, která umožňuje klientům samostatně nebo za případného doprovodu personálu navštěvovat běžně dostupné služby, obchody, úřady apod. a nebude tak třeba při každé cestě využívat služební automobil. Vytipovaným místem, kde mohou být realizovány objekty bydlení pro klienty Domova Háj, jsou sousedící pozemky par. č. 358 o výměře 109 m2, par. č. 359 o výměře 109 m2, par. č. 360 o výměře 118 m2, jehož součástí je rodinný dům, par. č. 361 o výměře 202 m2 a par. č. 362 o výměře 143 m2, jehož součástí je rodinný dům, v k. ú. Chotěboř. Oba rodinné domy, nacházející se na pozemcích, jsou určeny k demolici. Všechny nemovitosti jsou ve vlastnictví města Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy, 69, 583 01 Chotěboř, IČ 002 67 538.
Pozemky jsou svažité, ale dobře přístupné z obou stran. Díky tomu bude možné bezbariérově zpřístupnit obě podlaží patrového domu. Pozemky jsou vhodně situovány v běžné zástavbě a nahradí dřívější domy v ulici, které jsou již neobyvatelné, nyní pouze chátrají.
OM nechal vyhotovit znalecký posudek č. 3448/28/16, dle kterého je stanovena cena tržní (obvyklá) za všechny nemovitosti ve výši 660 000 Kč a cena administrativní (zjištěná) ve výši 590 400 Kč. Město Chotěboř požaduje kupní cenu ve výši 760 000 Kč. Rozdíl v ceně požadované a v ceně dle znaleckého posudku vysvětluje město tím, že znalec ocenil pozemky bez stavby cenou obvyklou ve výši 785 Kč/m2, pozemky se stavbami ocenil jako celek a cenu pozemků pak ponechal ve výši 349 Kč/m2. Rada města Chotěboř požaduje, aby cena pozemků byla u všech ve stejné výši, neboť se jedná o pozemky v centru města a hodnota staveb je zanedbatelná. Částka 100 000 Kč, o které město požaduje kupní cenu navýšit, byla vypočítána jako rozdíl v ceně pozemků, tj. 436 Kč/m2 (785-349=436) x 261 m2 (118+143=261, plocha pod oběma domy) = 113 796 Kč, zaokrouhleně 100 000 Kč.
Kupní cena ve výši 760 000 Kč však může být navýšena o 21 % DPH. V době, kdy byl materiál projednán radou kraje, nebyla tato skutečnost známa. DPH může být k ceně připočítána s ohledem na názor města Chotěboř, které se domnívá, že prodej předmětných nemovitostí podléhá odvodu DPH. Vzhledem k tomu, že kraj tento názor rozporoval, zaslalo město Chotěboř dotaz na Generální finanční ředitelství v Praze, odpověď však dosud nebyla zaslána. Výsledná kupní cena tedy bude odpovídat názoru GFŘ.
Uznatelné výdaje na pořízení pozemku budou ve výši ceny obvyklé podle znaleckého posudku. Integrovaný regionální operační program, ze kterého bude projekt Transformace Domova Háj III. financován v případě úspěšného schválení projektu, požaduje 10 % účast příjemce na způsobilých výdajích projektu. Nezpůsobilé výdaje včetně zmíněné povinné
10 % účasti žadatele zafinancuje kraj ze svého rozpočtu.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0557/06/2015/ZK zahrnutí příspěvkové organizace Domov Háj do procesu transformace s ohledem na podmínky výzev v IROP a OPZ. Zároveň se tímto usnesením a dále usnesením č. 0259/03/2016/ZK schválilo předfinancování z prostředků Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v souhrnné výši 55 000 000 Kč. Z těchto finančních prostředků bude v případě schválení uhrazena kupní cena výše zmíněných pozemků. Podmínky IROP jsou nastaveny tak, že při podání projektové žádosti již musí žadatel prokázat právní vztah k majetku, který je předmětem projektu. Do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, které se v případě úspěšného vyhodnocení projektu, předpokládá do 4 měsíců od podání projektové žádosti, musí být nemovitost ve vlastnictví žadatele. Předpokládané datum podání projektové žádosti je plánováno na podzim 2016. Uhrazení 90 % způsobilých výdajů na nákup nemovitosti z IROP lze očekávat nejdříve na podzim 2017.
Je třeba konstatovat, že v centru města Chotěboř se jedná o velmi lukrativní pozemky, které chtělo samo město po demolici staveb a úpravě prodávat jako stavební. Požadovaná forma smlouvy ze strany města je smlouva budoucí kupní.
Návrh řešení OSV přes požadovanou vyšší cenu, než stanovil znalec, doporučuje nemovitosti koupit, resp. podle požadavku města uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Jedná se o pozemky vhodné pro výstavbu domácností pro klienty se střední mírou podpory.
OSV a OM navrhují zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky par. č. 358 o výměře 109 m2, par. č. 359 o výměře 109 m2, par. č. 360 o výměře 118 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 502, par. č. 361 o výměře 202 m2 a par. č. 362 o výměře 143 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 474 v k. ú. a obci Chotěboř za kupní cenu ve výši 760 000 Kč + případných 21 % DPH.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu budoucí kupní, jejímž obsahem bude úplatné nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Chotěboř za kupní cenu ve výši 760 000 Kč + případných 21% DPH. Budoucí kupní smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaRada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na předmětné nemovité věci svým usnesením č. 1205/22/2016/RK ze dne 28. 6. 2016.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Chotěboř se sídlem Trčků z Lípy, 69, 583 01 Chotěboř, IČ 002 67 538 na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky par. č. 358 o výměře 109 m2, par. č. 359 o výměře 109 m2, par. č. 360 o výměře 118 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 502, par. č. 361 o výměře 202 m2 a par. č. 362 o výměře 143 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 474 vše v k. ú. a obci Chotěboř za kupní cenu ve výši 760 000 Kč + případných 21 % DPH, v rámci akce Transformace Domova Háj III. .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz