Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2016-20

ZK-05-2016-20.doc  ZK-05-2016-20pr01.xls  ZK-05-2016-20pr01a.pdf  ZK-05-2016-20pr02.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíZK-05-2016-20
NázevKooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
Zpracoval P. Kolář, P. Dvořák, K. Kotrba
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuS účinností ke dni 31. 12. 2015 ukončil Kraj Vysočina spolupráci s makléřskou společností Aon Central and Eastern Europe a.s. Současně s touto změnou došlo i ke změně způsobu úhrady služeb pojišťovacího makléře, a to z úhrady placené zprostředkovaně společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa ) na úhradu přímou. V souvislosti s touto změnou požádal Kraj Vysočina Kooperativu o vrácení částky odpovídající výši v minulosti vyplácené provize, tj. o částku 5 541 000,- Kč (viz materiál
ZK-05-2016-20, př. 1 a materiál ZK-05-2016-20, př. 1a).
Kooperativa tuto žádost v první chvíli odmítla s konstatováním, že v rámci vysoutěžené ceny je jedna položka nazvaná pojistné, a že o vracení části peněz, ve výši provize předchozího makléře, nemůže být řeč.
V průběhu roku 2016 probíhala opakovaně řada jednání, kdy došlo k určitému názorovému posunu. Výsledný návrh Kooperativy na řešení sporné situace je uveden v materiálu
ZK-05-2016-20, př. 2.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje zastupitelstvu kraje:
a) vzít na vědomí informace uvedené v materiálu ZK-05-2016-20,
b) akceptovat řešení navržené Kooperativou v materiálu ZK-05-2016-20, př. 2,
c) rozhodnout upustit od vymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč, přičemž nevymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč za Kooperativou je poskytováno jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, po splnění závazku uvedeného v materiálu ZK-05-2016-20, př. 2,
a to vše s ohledem na skutečnost, že dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit a přitom lze velmi obtížně spolehlivě prokázat, že pohledávka vznikla a trvá.
Podle § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o prominutí pohledávky vyšší než 200 000,- Kč vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
StanoviskaRada kraje usnesením 1490/26/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje:
a) vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-26-2016-92
b) akceptovat řešení navržené společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v materiálu RK-26-2016-92, př. 2
c) rozhodnout upustit od vymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč, přičemž nevymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč za společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je poskytováno jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, po splnění závazku uvedeného v materiálu RK-26-2016-92, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu ZK-05-2016-20;
schvaluje
řešení navržené společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v materiálu ZK-05-2016-20, př. 2;
rozhoduje
upustit od vymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč, přičemž nevymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč za společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je poskytováno jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, po splnění závazku uvedeného v materiálu ZK-05-2016-20, př. 2.
Odpovědnost OM
Termín 15. 1. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz